خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج
دانلود رابطه بين سبک زندگي و خودکارآمدي گردشگران ( مطالعه موردي:شهر اردبيل) تحت pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود رابطه بين سبک زندگي و خودکارآمدي گردشگران ( مطالعه موردي:شهر اردبيل) تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه بين سبک زندگي و خودکارآمدي گردشگران ( مطالعه موردي:شهر اردبيل) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود رابطه بين سبک زندگي و خودکارآمدي گردشگران ( مطالعه موردي:شهر اردبيل) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه بين سبک زندگي و خودکارآمدي گردشگران ( مطالعه موردي:شهر اردبيل) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اهمیت درآمد توریسم برای اقتصادهای فعلی در سطح جهان، تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد و عوامل و همبسته هایآن از اهمیت وافر برخوردار است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی و خودکارآمدی گردشگران شهراردبیل بود . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگرانی بود که درمرداد 1394به منظور سیاحت به شهر اربیل آمده بودند. و از بین آنها تعداد 100نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخابشدند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های زندگی و پرسشنامه خودکارآمدی استفاده شد. داده ها با استفاده ازروش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی وخودکارآمدی گردشگران اردبیل رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد( P=0/01)نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشانداد که مؤلفه های توجه به محیط زیست و حمایت از سلامتی به طور معناداری خودکارآمدی گردشگران را پیش بینی میکنند. مقدار مجذور ( 0/17) Rنشان داد که 0/17درصد از کل واریانس خودکارآمدی توسط مؤلفه های سبک زندگیتبیین می شود. نسبت Fهم نشانگر معنی دار بودن این درصد واریانس قابل تبیین بود(F=3/323؛ sig= 0/001 )به این معنی کهرابطه خودکارآمدی یک ترکیب خطی مبتنی بر کمترین مجذورات از متغیرهای پیشبین احتمالاً نمی تواند تصادفی پیش آمدهباشد. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان می دهد که از بین متغیرهای پیشبین tحاصل از نمره ثابت ( t=12/48)در سطح 0/01معنی دار بود. و خوکارآمدی را پیش بینی می کنند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *