خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرم

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 23
چکیده:
در طول تاریخ، زندگی انسان ها هیچ گاه خالی از تعارض نبوده است و کسی نمی تواند ادعا کند که با آن رو به رو نشده و یا نخواهد شدد.در هر حال با قدمت و سابقه ای که تعارض در زندگی بشر دارد، در دهه های اخیر بیشتر مورد توجده دانشدمندان علدو رفتداری و مددیریت رفتار سازمانی قرار گرفته است. درحال حاضرتئوری تعارض حول محور دیدگاهی می چرخد که آن را مکتب تعامل گرایدان مدی نامندد . در این دیدگاه، نه تنها تعارض امری اجتناب ناپذیر است، بلکه برای سلامتی سازمان نیاز است. به عبارتی، تعارض اگرچه خوب نیست ولی بد هم نیست و بستگی دارد به اینکه چگونه بهره برداری و اداره شود. مدیر با ایدن دیددگاه، تدلا مدی نمایدد کده از وجدود تعدارض بدرای حداقل کردن اثرات منفی و حداکثر کردن ظرفیت بالقوه از اثدرات مثبدت تعدارض بهدره گیدرد.این پدووه رابهده بدین باورهدای فرهنگدی کارکنان و تعارض فردی را در دستگاههای اجرایی شهر کرمان بررسی میکند. جامعهی آماری این پووه را کلیه کارکنان دسدتگاههای اجرایی (378 نفر) تشکیل میدهند. ابزار اندازهگیری دو پرس نامه باورهای فرهنگی و تعارض فردی بود که میزان روایی ایدن پرسشدنامه ها به ترتیب 0/935 و 0/87 و پایایی0/911 و 0/94 به دست آمد. برای آزمون فرضدیات از ضدریب همبسدتگی اسدییرمن و پیرسدون ،جدول ANOVA رگرسیون خهی از طریق نر افزار SPSS استفاده گردید.یافته های پووه حاکی از این است که بین باورهای فرهنگی و تعارض فردی رابهه وجود دارد. همچنین بین 8 مؤلفده باورهدای فرهنگی، یعنی بین یکیارچگی کارکنان،حمایت مدیریت و سیستم پادا با تعارض فردی رابهه وجود دارد .از آنجایی که بین باورهدای فرهنگی و تعارض فردی رابطه وجود دارد به مدیران پیشنهاد می شود در ایجاد جوی سالم در سازمان کوشا و با حداکثر کردن تلا خدود در جهت غنا بخشیدن به امور سازمان زمینه لاز را برای افزای باورهای فرهنگی مثبت کارکنان و کاه عوامل به وجدود آورندده تعارض فراهم نمایند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *