خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثير کارکرد کنترل کننده هاي PSS و GOV , AVR تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثير کارکرد کنترل کننده هاي PSS و GOV , AVR تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثير کارکرد کنترل کننده هاي PSS و GOV , AVR تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثير کارکرد کنترل کننده هاي PSS و GOV , AVR تحت pdf :

سال انتشار: 1374

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 9

چکیده:

هزینه های بسیار زیاد توسعه شبکه قدرت ما را بر آن می دارد تا در طراحی شبکه های آینده علاوه بر تأمین بار مصرفی شبکه ، از نظر فنی و اقتصادی گزینه بهینه را بدست آوریم .
بر اساس روشهای معمول، بررسی شبکه های قدرت بر پایه مطالعات پخش بار، پایداری گذرای ساده ( بدون در نظر گرفتن کنترل کننده ها ) و اتصال کوتاه صورت می پذیرد . نحوه مطالعات فوق علی الخصوص در زمینه پایداری گذرای ساده ممکن است موجب سرمایه گذاری مازاد در صنعت گردد . زیرا بسیاری از ابزارهای کنترلی مانند GOV , AVR و PSS در این گونه مطالعات ملحوظ نمی گردند و لذا جهت جبران اغتشاشات ناشی از اتصال کوتاه و قطع خطوط بجای استفاده از واکنشهای ابزار کنترلی، اضافه کردن تاسیساتی مانند خطوط انتقال مورد توجه قرار می گرفته است . دلایل اصلی که روش مطالعات پایداری بصورت پایداری گذرای ساده مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از :
1 PSS و GOV , AVRنیاز به اطلاعات کافی جهت مدل سازی
2کم بودن سرعت واکنش ابزار کنترلی در گذشته .
3مشکلات بهره برداری از GOV , AVR و PSS از قبیل انجام تنظیمات و نگهداری سیستم کنترل .
4روش کلی حاکم بر مطالعات سیستم مبنی بر قرار گرفتن در ناحیه ایمن ) ) SAFE SIDE در هنگام مطالعات .
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات نوعی typical data و مدلهای استانداردPSS و GOV , AVRپایداری سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته و به منظور نشان دادن اهمیت این تجهیزات در مطالعات ، پایداری شبکه سراسری در اثر وقوع اتصال کوتاه سه فاز در شینه 400 کیلوولت نیروگاه بندرعباس با و بدون استفاده از عوامل فوق الذکر مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای کل سیستم ارائه می گردد .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي وارزيابي عوامل فردي و جمعيت شناختي موثربرسطح سلامت خانواردرنواحيروستايي (مطالعه موردي: بخش کوناني شهرستان کوهدشت) تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي وارزيابي عوامل فردي و جمعيت شناختي موثربرسطح سلامت خانواردرنواحيروستايي (مطالعه موردي: بخش کوناني شهرستان کوهدشت) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي وارزيابي عوامل فردي و جمعيت شناختي موثربرسطح سلامت خانواردرنواحيروستايي (مطالعه موردي: بخش کوناني شهرستان کوهدشت) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي وارزيابي عوامل فردي و جمعيت شناختي موثربرسطح سلامت خانواردرنواحيروستايي (مطالعه موردي: بخش کوناني شهرستان کوهدشت) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سلامت مقولهای است که نقش آن در ارتقای شاخصهای توسعه انسانی انکار ناپذیر است و در ابعاد مختلف بر فرآیند برنامه ریزی و توسعه نواحی روستایی تأثیر می گذارد. از این رو ارزیابی سطح سلامت خانوار روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری به نظر میرسد، که هدف اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد. محدوده مورد مطالعه بخش کونانی شهرستان کوهدشت است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی تکمیل پرسشنامه است. از این میان 23 روستا و 305 سرپرست خانوار به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامهها متناسب با سهم جمعیتی روستا توزیع و تکمیل گردید. حجم نمونه بهروش کوکران محاسبه شد. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان موضوع مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش کرانباخ با ضریب 0/838 محاسبه گردید. طبق نتایج سطح سلامت خانوار به استثنای بعد پزشکی- بهداشتی -که بیشتر از میانگین نظری( 4/05) ارزیابی شد- در سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و شاخص کل سلامت در حد کمتر از میانگین نظری به ترتیب با درجه میانگین (2/69) و (2/92) ارزیابی گردید. نتایج دیگر پژوهش بیانگر وجود ارتباط معنادار شاخص- های تحصیلات سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، میزان درآمد، نسبت اشتغال، نسبت باسوادی خانوار و نوعبیمه درمانی با سطح سلامت خانوار و همچنین عدم وجود رابطه معنادار شاخصهای جنسیت، اندازه خانوار و نوع مالکیتمسکن با سطح سلامت خانوار میباشد. بنابراین طبق نتایج سطح سلامت خانوار در محدوده مورد مطالعه از وضعیت مطلوبیبرخوردار نیست و این امر مستلزم بازنگری در سیاستگذاریها و برنامههای حوزه سلامت روستایی در ابعاد مختلف است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق رابطه دين‌داري و حمايت اجتماعي در دانشجويان تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق رابطه دين‌داري و حمايت اجتماعي در دانشجويان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09143164059 تماس بگیرید

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق رابطه دين‌داري و حمايت اجتماعي در دانشجويان تحت pdf

چکیده  
مقدمه  
فرضیه‌ تحقیق  
سوال‌های تحقیق  
روش  
نمونه و روش نمونه‌گیری  
ابزارهای اندازه‌گیری  
روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها  
یافته‌ها  
بحث و نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق رابطه دين‌داري و حمايت اجتماعي در دانشجويان تحت pdf

اعظم آزاده،منصوره، توکلی،عاطفه، «فردگرایی، جمع گرایی و دینداری»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 9، 1386، ص 125-101

جوادی یگانه،محمدرضا، هاشمی، سیدضیا، «بررسی تاثیر دینداری بر رفتارهای جمع گرایانه از منظر انتخاب عقلانی»، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ش 1، 1384، ص 230-207

زارع، مهدی، «مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و سخت رویی با فرسودگی شغلی رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان شرکت تاکسیرانی شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382

عناینی، میرصلاح الدین و همکاران، «مقایسه سلامت عمومی، عزت نفس و حمایت اجتماعی در بیماران خودسوز و غیرخودسوز بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی گنادوه»، ارمغان دانش، ش 41 (11)، 1385، ص 92-83

سراج زاده، سیدحسین، پویافر، محمدرضا، «دین و نظم اجتماعی:بررسی رابطه دین‌داری با احساس آنومی و کجروی اجتماعی در میان نمونه ای از دانشجویان»، فصلنامه مسایل اجتماعی ایران، ش 63، 1387، ص 105-71

فقیهی، علی نقی و همکاران، «بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، ش 19، 1387، ص 70–41

قمری، محمد، «بررسی رابطه دین‌داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضیعت تاهل»، فصلنامه روانشناسی و دین، ش11، 1389، ص 91-75

گلزاری، محمود، «مقیاس عمل به باروهای دینی»، خلاصه مقاله همایش دین و بهداشت روان، 1379، ص 122-121

میرشاه جعفری، ابراهیم، عابدی، محمدرضا، دریکوندی، هدایت الله، «شادمانی و عوامل موثر بر آن»، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، ش 3(4)، 1381، ص 58-50

Atchley, R. C., Social Forces and Aging: An Introduction to Social Gerotology (9 thed), Beaumont, CA: Wadsworth,

Butler, M. H. et al., “Prayer as a conflict resolution ritual: clinical implication of religious couple’s report of relationship softening, healing, perspective, and change responsibility”, Journal of Family Therapy, v 30(1), 2004, p 19-

Chan, C. et al., Religiousness and Psychological Distress of Women After Hurricane Katrina, University of Massachusetts, Boston,

George, L., Ellison, C. G., Larson, D. B.,”Explaining the relationship between religious involvement and health” Psychological Inquiry, v 13, 2000, p 19-

Halman, L., Heunk. F., DeMoor, R., “A study into the values of the Dutch in a European context”,Personality and Individual Differences, v 25, 1987, p 91-

Kim, Y. M. et al., “Spirituality and affect: A function of changes in religious affiliation”, Journal of family Psychology, v 3(3), 2004, p 861-

Koeing, H. G., McCullough, M. E., Larson. D. B., Handbook of Religion & Health, Oxford, England: Oxford university press ,

Lee, B., Alcohol- Induced Stress and Social Support as Influences of the Adult Substance Abuser’s Health and Well- Being, University of Pittsburgh, school of social work ,

Lu, L., “social support, reciprocity and well- being”, Journal of Social Psychology, v 131, 1997, p 618-

Lyons, J. A., General Strain Theory and Social Support: A Study of African Americans, Louisiana state university, the department of sociology,

Mason, W., Windle, M., “Delinquency risk as a function of number of early onest of problem behavior”, Offender Therapy & Comparative Criminology,v 45, 2001, p 436-

Mccullough, M. E., Laurenceau, J. P., “Religiousness and the trajectory of self- rating health across adulthood”, Personality and Social Psychology Bulletin, v 31(3), 2005, p 1-

Mccullough, M. E., Willoughby, B. L., “Religion, self-Regulation, and self-control: Associations, Explanation, and implications”, Psychological Bulletin, v 135(1), 2009, p 69-

Meyers, D. G., Diener, E., “Who is happy”, Psychological Science, v 6, 1995, p 10-

Miller, W. R., Thoresen, C. E., “Spirituality and health an emerging research field”, American Psychologist, v 58, 2003, p 24-

Myers, D. G., “The friends and faith of happy people”, American Psychologist, v 55, 2000, p 56-

Smith, B. W. et al., “Noah revisited: Relioious coping by church members and the impact of 1993 Midwest flood”, Journal of Community Psychology, v 28, 2000, p 169-

Smith, T. B., Mccullough, M. E., Poll, J., “Religiousness and depression: Evidence for a main affect and the moderation influence of stressful life events”, Psychological Bulletin, v 129, 2003, p 614-

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه دین‌داری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. برای انجام تحقیق، هشتصد نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب شده‌اند. برای اندازه‌گیری متغیر‌های تحقیق، از پرسش‌نامه‌های معبد گلزاری و حمایت اجتماعی واکس و همکارانش استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون Z و T استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین دین‌داری و حمایت اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. رابطه دین‌داری و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر متفاوت نیست. دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر دین‌دار هستند، اما تفاوت معناداری در حمایت اجتماعی آنان وجود ندارد. برخورداری از حمایت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در بهداشت روانی افراد است. بنابراین با توجه به نتیجه تحقیق حاضر، تقویت روحیه دین‌داری دانشجویان و آشنایی کامل با آموزه‌های دینی می‌تواند در فراهم کردن حمایت اجتماعی برای آنها مؤثر باشد.

کلید واژه‌ها: دین‌داری، حمایت اجتماعی، دانشجویان.

 

مقدمه

دین، نیروی اجتماعی قدرتمندی دارد. تاریخ، توانایی دین برای تمرکز و هماهنگ کردن تلاش انسان، ایجاد شکوه و ترس، ایجاد جنگ و صلح، متحد کردن گروه‌های اجتماعی، برانگیختن آنها علیه یکدیگر را تأیید می‌کند. با این حال، دین علاوه بر بهره‌مندی از قدرت اجتماعی، نیروی روانی نیز دارد که می‌تواند نتایج زندگی افراد بشر را تحت تأثیر قرار دهد. در حقیقت، دامنه پیامدهای مربوط به سلامت رفتاری و اجتماعی که مذهب با آنها در ارتباط است هم بحث بر انگیز و هم گیج کننده است1 دین، جامعه را متحد، همبستگی اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را حفظ می‌کند. همچنین دین به نظم اجتماعی، رسمیت و اعتبار می‌بخشد و در نتیجه، مبنایی برای کنترل اجتماعی فراهم می‌کند

دین از نظر روان‌شناختی، پیچیده و شامل مجموعه‌ای از مقوله‌های روان‌شناختی، از جمله هیجانات، باورها، ارزش‌ها، رفتارها و محیط اجتماعی است. از دیدگاه پترسون و همکارانش3 به طور کلی، دین مجموعه‌ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی یا جمعی است که حول مفهوم حقیقت غایی یا امر مقدس سازمان یافته است. این حقیقت غایی را می‌توان برحسب تفاوت ادیان با یکدیگر، واحد یا متکثر، مشخص یا نامشخص، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد. جیمز و پرات، دین را شناخت، عاطفه و رفتاری که بر اساس آگاهی یا تعامل ادراک شده با هستی ماوراءالطبیعه صورت می‌گیرد و فرض می‌شود که در امور انسان، نقش مهمی بازی می‌کند، تعریف می‌کنند.4 مناسک دینی به افراد، انضباط شخصی و زهدگرایی که از ضروریات زندگی اجتماعی است، می‌آموزند و به این ترتیب، آنان را برای زندگی اجتماعی آماده می‌کنند. مراسم دینی مردم را گرد هم جمع می‌کند و از این رو پیوندهای مشترک آنها را تثبیت و انسجام اجتماعی را تقویت می‌نماید. اعضای جامعه از طریق مراسم دینی، از میراث اجتماعی خود عمیقاً آگاه می‌شوند و اصلی‌ترین عناصر وجدان جمعی زنده می‌ماند. سرانجام اینکه دین در پیروانش احساس خوشِ سعادت و خوشبختی اجتماعی به وجود می‌آورد و در نتیجه، احساس ناکامی، بی‌ایمانی و تردید را از دل آنها می‌زداید

ابعاد دین‌داری از دیدگاه گلاک و استارک عبارت‌اند از: بعد اعتقادی؛ باورهایی است که پیروان هر دین بدان پایبندند. بعد مناسکی یا اعمال دینی؛ اعمال دینی مشخصی که انتظار می‌رود پیروان هر دین آنها را به جا آورند. بعد تجربی یا عواطف دینی؛ در عواطف، تصورات و احساسات مربوط به واقعیت غایی یا اقتدار متعالی ظاهر می‌شود. بعد فکری یا دانش دینی؛ اطلاعات و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتاب‌های مقدس است که انتظار می‌رود پیروان دین آن را بدانند. بعد پیامد یا آثار دینی؛ شامل پیامدهای باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره فرد معتقد و روابط او با سایرین است.6 با توجه به بعد آخر دین‌داری، از جمله پیامدهای آن را می‌توان بهره‌مندی از حمایت اجتماعی دانست

حمایت اجتماعی، طبق نظر موس(1973م)7 «احساس ذهنی از تعلق داشتن، پذیرفته شدن، دوست داشته شدن، و مورد نیاز بودن، به خاطر خود فرد و به خاطر آنچه می‌تواند انجام دهد»، است. بیرچ حمایت اجتماعی را نشان دادن مراقبت یا همدردی با شخص دیگر یا گوش دادن به شخص یا بودن در آنجا هنگامی که او به یک دوست نیاز دارد، تعریف می‌کند. لو8 معتقد است که حمایت اجتماعی آثار رویدادهای استرس‌زا را تعدیل می‌کند و به تجربه عواطف مثبت می‌انجامد و با شادکامی و سلامت روانی، رابطه مثبت دارد. طبق نظر آتچلی9 حمایت اجتماعی مرکب از مردمی است که می‌توانیم برای فراهم‌کردن حمایت اجتماعی، تصدیق (تأیید)، اطلاعات و کمک، به‌ویژه در زمان‌های بحران، روی آنها حساب کنیم. مفهوم حمایت اجتماعی، درک در دسترس بودن حمایت، رفتاری که در مدت حمایت رخ می‌دهد، حمایتی که واقعاً ارائه می‌شود و اینکه آیا حمایت، مفید بوده یا نه، را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، حمایت می‌تواند یکی از سه نوع مختلف باشد: ابزاری، هیجانی و اطلاعاتی

حمایت هیجانی به فراهم سازی مراقبت، همدلی، عشق و اعتماد گفته شده است. حمایت عملی نیز به فراهم‌کردن یک شیء یا کمک عینی مانند ارائه کمک مالی یا انجام دادن کار تعیین شده برای دیگران، گفته می‌شود. حمایت اطلاعاتی نیز فراهم کردن اطلاعات برای شخص دیگر در زمان فشار روانی، تعریف شده است. منابع حمایت اجتماعی، شامل خانواده / خویشاوندان، دوستان، حمایت اجتماعی در محیط کار (کارفرما / همکار) و حمایت اجتماعی مذهبی است. چون مؤسسات مذهبی فرصت‌های جامعه‌پذیری را در میان اعضای معتقدان ارتقا می‌دهد، آنها می‌توانند پایه‌ای قوی برای حمایت اجتماعی فراهم کنند.11بسیاری از روان درمانگران، حمایت اجتماعی را عامل مهمی در امر درمان بیماران روانی می‌دانند. برای مثال، مازلو معتقد است که فراهم نمودن حمایت اجتماعی برای بیماران روان نژند باعث بالا رفتن عزت نفس آنها و رویارویی مؤثرتر با مشکلات و تعارض‌های فردی و اجتماعی بسیار گوناگون می‌شود و محیط خانواده به عنوان محل کسب اولین تجارب حمایت اجتماعی، و منابع دیگری از قبیل دوستان، خویشاوندان، همسایگان، همکلاسی‌ها و ; در این طیف گسترده قرار می‌گیرند. برخی از این منابع، مثل دوستان و همسایگان به طور غیر رسمی و عامیانه، و برخی دیگر، مثل مؤسسه‌های مشاوره و بهداشت روان به شکل رسمی و تخصصی حمایت خود را عرضه می‌نمایند. طبعاً هر چه تعداد این منابع حمایتی و میزان کمک‌هایی که به فرد ارائه می‌شود بیشتر باشد و همچنین هر چه ذهن فرد در مورد مساعدت‌های بالقوه روشن‌تر و مطمئن‌تر باشد، توانایی وی در سازگاری با مشکلاتش بیشتر خواهد بود. حتی حمایت اجتماعی در درمان اختلالات جسمانی نیز می‌تواند نقش تسهیل کننده‌ای بازی کند

نگارنده با مرور گسترده‌ای که بر ادبیات تحقیق انجام داده، پژوهشی که مستقیماً رابطه دین‌داری را با حمایت اجتماعی، مطالعه کرده باشد، پیدا نکرد، با این‌حال، ادبیات غنی در مورد ارتباط دین‌داری با بسیاری ازپیامدهای مثبت وجود دارد که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌شود

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مديريت انرژي ؛ کاهش مصارف، تلفات و هزينه هاي توليد نيروگاه ها تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مديريت انرژي ؛ کاهش مصارف، تلفات و هزينه هاي توليد نيروگاه ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مديريت انرژي ؛ کاهش مصارف، تلفات و هزينه هاي توليد نيروگاه ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مديريت انرژي ؛ کاهش مصارف، تلفات و هزينه هاي توليد نيروگاه ها تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: 11

چکیده:

گسترش دامنه مصرف انرژی در ایران و رشد چشمگیر روند واردات برق علی رغم افزایش ظرفیت نامی (و عملی) نیروگاه ها حاکی از چالش جدی پیش روی صنعت برق کشور است. لذا با درنظر گرفتن افزایش بی رویه مصرف، محدودیتهای متعدد در توسعه منابع تولید، بحران کمبود انرژی در جهان و صرف زمان و هزینه گزاف در احداث طرح های جدید تولید و انتقال، ضرورت تدبیر و اقدامی عاجل در راستای بهینهسازی انرژی، کاهش مصرف و هزینه های تولید در نیروگاه ها و صنعت برق تحت عنوان مدیریت انرژی احساس می شود. در این نوشتار سعی شده تا در چارچوب مدیریت و ممیزیانرژی و دستیابی به اهداف مدیریت انرژی، توجه به برخی نقاط ضعف در طراحی اولیه و اقدامات اصلاحی در بعضی سیستم های موجود و بهره برداری بهینه از تجهیزات نیروگاهی، بخصوص (با توجه به برنامه ها ی دول ت در زمین هکاربر د نیروگاه ها ی سیک ل ترکیب ی و نوپا بودن این تکنولوژی) به راهکارهای کاربردی و مناسب در زمینه کاهش مصارف انرژی الکتریکی و تلفات در نیروگاه های سیکل ترکیبیهمچنین اقدامات انجام شده در نیروگاه قم اشاره شود. لذا با تقسیم مصارف به دو بخش؛ مصارف مرتبط و غیر مرتبط با چرخه تولید مطالب بیان شده و به پیوست جدول صرفه جوییبراساس کنتورهای اندازه گیری موجود آمده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيش بيني غلظت سلولي در فرايند توليد بيواتانل از سورگوم شيرين توسط شبکه عصبي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيش بيني غلظت سلولي در فرايند توليد بيواتانل از سورگوم شيرين توسط شبکه عصبي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيش بيني غلظت سلولي در فرايند توليد بيواتانل از سورگوم شيرين توسط شبکه عصبي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيش بيني غلظت سلولي در فرايند توليد بيواتانل از سورگوم شيرين توسط شبکه عصبي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
تعداد صفحات: 9
چکیده:
بیواتانل از نژادهای کلر و کاولی (Keller and Cowley) سورگوم شیرین با استفاده از پودر آنزیمی حاصله از میکرواورگانیسم تریکودرما رسی RT-P1 تولید شد[1]. در این مقاله، پیش بینی غلظت سلولی، حین تولید اتانل از سورگوم شیرین، توسط شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. برای این منظور از شبکه عصبی پیش خور چند لایه استفاده شد. شبکه عصبی طراحی شده در پیش بینی غلظت سلولی حاصله در تولید بیو اتانل از سورگوم شیرین، بسیار دقیق بود. بنابراین از شبکه عصبی مصنوعی می توان به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیش بینی غلظت سلولی در تولید بیواتانل از سورگوم شیرین استفاده نمود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحليل هويت شهري شهرهاي ايراني اسلامي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحليل هويت شهري شهرهاي ايراني اسلامي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحليل هويت شهري شهرهاي ايراني اسلامي تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحليل هويت شهري شهرهاي ايراني اسلامي تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مقوله ای به نام هویت سابقه ای به بلندای تاریخ دارد آن زمان که انسان احساس کردباید به کیستی و چیستی خود دربرابر طبیعت وماورای طبیعت پاسخ گوید هویت متولد شد دراثربه وجود امدن بحرانهای هویت و بواسطه خصوصیت ذاتی مفهوم هویت که مرتبا درحال تغییر و تحول است بعضا راهکارهایی سطحی و مقطعی به منظور ایجادهویت به کاربرده میشود درواقع استفاده ازچنین روشهایی تنها توهمی ازهویت به وجود می آورد درشهرسازی امروز کشور شکل شهربامسائل مهمی مواجه است که دراین بین عدم توجه به جنبه های کیفی شهر عدم توجه به ویژگیهای شهرسازی سنتی و عدم وجود رویکرد مناسب به گسترش های سریع شهری قابل توجه است هویت هرفرد معنای گذشته و حال اوست درسیمای شهری نیز هویت قابل تامل است هویت شناسی شهرهای ایرانی اسلامی دربهبود ویژگیهای هنری و هویتی شهرها متناسب با افکار و ایده های اسلامی موثر و مناسب است روش تحقیق بصورت کتابخانه ای اسنادی و نوع پژوهش توصیفی تحلییل می باشد دراین پژوهش بیشتر سعی برآن است که به هویت بررسی هویت شهری ایرانی اسلامی پرداخته شود شهرهای اسلامی هویت ویژه خود را داشته و پیشوایان دینی الگو و شرایط خاص را برشهرهای اسلامی تعریف کرده اند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود چيستي و چرايي تربيت از نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چيستي و چرايي تربيت از نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود چيستي و چرايي تربيت از نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چيستي و چرايي تربيت از نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف غایی نظام های آموزشی، فراهم آوردن زمینه شناسایی، رشد و شکوفایی استعدادها و تعلیم و تربیت افراد به منظور حضور فعال و مؤثر درجامعه و انتقال فرهنگ، ارزشها واصول حاکم بر کشور به آنان است. نظام آموزشی نقش اساسی را در انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزش های حاکمدر جامعه و نیز در فرایند جامعهپذیری کودکان و نوجوانان و جوانان ایفا مینمایند. هدف از مقاله حاضر چرایی تربیت از نظر سند تحول بنیادیناموزش و پرورش است. در این مقاله برای دستیابی به چرایی تربیت از روش اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن استتربیت عبارت از سامان یافتگی، قانون مندی، فراگیری نسبت به آحاد جامعه، ملاحظه تفاوت ها بین متربیان، مدرسه مداری و پیش نیاز حضوردر حیات بالنده فردی، خانوادگی و اجتماعی است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود افزايش ماندگاري خيار توسط پوشش هاي فعال بر پايه کربوکسي متيل سلولز حاوي اسانس هاي زنجبيل و مرزه تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود افزايش ماندگاري خيار توسط پوشش هاي فعال بر پايه کربوکسي متيل سلولز حاوي اسانس هاي زنجبيل و مرزه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود افزايش ماندگاري خيار توسط پوشش هاي فعال بر پايه کربوکسي متيل سلولز حاوي اسانس هاي زنجبيل و مرزه تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود افزايش ماندگاري خيار توسط پوشش هاي فعال بر پايه کربوکسي متيل سلولز حاوي اسانس هاي زنجبيل و مرزه تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثر پوشش های فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس مرزه و زنجبیل بر کیفیت نگهداری خیار در سردخانه می باشد. اسانس مرزه و روش به روش تقطیر ابی و توسط دستگاه کلونجر تهیه شده و در دو سطح 250 و 1000 پی پی ام مورد استفاده قرار گرفت. کربوکسی متیل سلولز نیز در دو سطح 1 و 1/5% استفاده شد. خیارهای شسته و ضد عفونی شده پس از پوشش دهی با تیمارهای مختلف به مدت 16 روز در دمای 10 درجه سانتیگراد نگهداری شده و اثرات پوشش های مختلف بر افت وزن، pH، بافت ویژگی های میکروبی و ارزیابی حسی نمونه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بررسی داده های حاصل از آزمون افت وزن نشان داد استفاده از پوشش فعال میزان افت وزن را به طور معنی داری نسبت به نمونه شاهد کاهش می دهد. نتایج آزمون میکروبی نشان داد به کاربردن این نوع پوشش باعث کاهش میزان رشد کپک و مخمر در خیار طی دوره نگهداری شده و در تیمارهای حاوی اسانس مرزه تا روز 16 ام رشد میکروبی مشاهده نشد. نتایج آزمون بافت نشان داد نمونه های حاوی پوشش فعال بافت سفت تری نسبت به نمونه کنترل نشان می دهند. نتایج ارزیابی حسی نشان داد نمونه های حاوی پوشش فعال امتیاز بالاتری نسبت به نمونه کنترل کسب نمودند. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه استفاده از پوشش حاوی 1/5% CMC همراه با 1000 پی پی ام اسانس مرزه را روش مؤثری در افزایش عمر ماندگاری خیار در سردخانه معرفی می نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق بررسي طرح سپر دفاع موشکي آمريکا تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق بررسي طرح سپر دفاع موشکي آمريکا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق بررسي طرح سپر دفاع موشکي آمريکا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق بررسي طرح سپر دفاع موشکي آمريکا تحت pdf :

طرح های دفاعه ضد موشکی آمریکابرای بازار دهه 1950 و در دوران ریاستجمهوری آیزنها و رئیس جمهور پیشین این کشور آغاز شد. در آن زمان طرح دفاع ضدموشکی آمریکا به «نایک زئوس» شهرت داشت.
جنگ ستارگان Star war
پس از آن رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 1983 طرح جدیدی را تحت عنوان جنگ ستارگان یا ابتکار دفاع استراتژیک در زمینه بوجود آوردن یک سامانه دفاع ضدموشکی مطرح کرد.
ریگان در ژانویه 1984 دستور داد تا مرحله تحقیقاتی و عملیاتی دفاع موشکهای بالستیک مستقر در فضا اجرا شود. بر اساس این طرح لازم بود ماهواره های متعددی از فضای خارج جو، زمین را در برابر حملات موشکی مورد حمایت قرار دهند البته این طرح به مرحله اجرا در نیامد ولی تلقی عمومی چنین بود که این پروژه به عنوان یک حربه تبلیغاتی جدید برای کسب امتیازاتی از شوروی در مذاکرات خلع سلاح ژنو مطرح شده بود و کارشناسان هم بر این باور بودند که گرچه طرح ریگان هرگز عملی نشد ولی درتضعیف روحیه و فرسایش توان مادی اتحاد جماهیر شوروی سابق که ابزار و امکانات علمی و مالی لازم برای چنین رقابتی را نداشت بسیار مؤثر بود.
سیستم دفاع در برابر حملات محدود
جورج بوش پدر به عنوان جانشینی برای ریگان طرح واقع بینانه تری را در این خصوص دنبال کرد وی طرح خود را سیستم دفاع در برابر حملات محدود نامید ولی این طرح هم به اجرا در نیامد . جورج بوش به دنبال اجرای طرح دفاع ضد موشکی در دریا و زمین بود.
دفاع ملی موشکی National missiledeferce
کلینتون هم به دنبال رؤسای جمهور پیشین آمریکا طرح خود را دفاع ملی موشکی نامید . بر اساس این طرح زنجیره ای از صدها موشک رهگیر در زمین مستقر می شوند و به کمک شبکه هشدار دهنده ای متشکل از رادارها و ماهواره ها مانع نفوذ موشکهای بالستیک دشمن می شوند.
این طرح کلینتون به رغم اینکه از سوی برخی کارشناسان نظامی آمریکا عملی و واقعگیرانه توصیف شده بود در آزمایش های اولیه با شکست مواجه شد و کلینتون در سال 2000 میلادی این طرح را به حال تعلیق در آورد و ادامه آن را به جانشین خود واگذاشت.
در این طرح از تمامی امکانات فنی مستقر در زمین ، دریا و فضا برای رهگیری موشکهای بالستیک طرف مقابل قبل از رسیدن به فضای آمریکا رهگیری و نابود شود.
این طرح پس ازعبور از مراحل متعدد و تغییر نامهای گوناگون طی نیم قرن گذشته، در زمان کلینتون 3 بار مورد آزمایش قرار گرفت که در 2 آزمایش با شکست مواجه شد.
اولین آزمایش اواخر سال 1999، دومین آزمایش اواسط ژانویه 2000 و سومین آزمایش نیز در هفتم ژوئیه 2000 انجام شد که پس از آن این طرح تا زمان جوج بوش پسر به تعلیق درآمد.
به گفته مقامات پنتاگون در این طرح مشخصاً پیش بینی شده بود که یکصد موشک رهگیر در آلاسکا مستقر شوند تا با ورود موشکهای بالستیک دشمن به فضای آمریکاع رهگیری و در خارج از جو زمین نابود شوند.
بر اساس این طرح ، علاوه بر استفاده از ماهواره ها ، موشکهای رهگیر مستقر در آلاسکا ، گرینلند و انگلستان از رادارهای موسوم به رادارهای باند ایکس و یکصد رادار رهگیر مستقر در داکوتای شمالی نیز استفاده می شد.
برای این طرح 60 میلیارد دلار هزینه پیش بینی شده بود. در این طرح موشکهای شلیک شده از سوی یکی از کشورهای جهان ابتدا توسط یکی از مجموعه ماهواره های اطراف زمین شناسایی و به مرکز اطلاعات هشدار داده می شود پس از ان میسر موشک بلافاصله توسط شبکه ای از رادارهای هشدار دهنده تعیین می گردد . تمامی اطلاعات دریافتی از ماهواره ها و شبکه های راداری در خصوص این موشک ومسیر حرکت آن به رایانه ای در کلورادو مخابره می گردد.
بر اساس طرح های تئوریک این رایانه که وظیفه مقابله با این موشک را دارد، اطلاعات دریافتی را به شبکه ای از رادارهای باند ایکس مخابره می کند. این رادار وظیفه دارد تا زمان حقیقی و مسیر واقعی موشک را به رایانه دومی که وظیفه شلیک موشک ضد موشک را بر عهده دارد منتقل می کند.
این رایانه به موشک ماورای جو extra-atmospheric مجهز است که می تواند پس از پرتاب به سرعتی معادل 24 هزار کیلومتر در ساعت برسد . این موشک علاوه بر بهره مندی از اطلاعاتی که از رایانه ها و رادارها دریافت می کندخودنیز به یک رهگیر، تجهیزات مادون قرمز و یک تلسکوپ مجهز است و به این ترتیب بر اساس داده های تئوریک باید بتواند موشک دشمن را ردیابی و هدف قرار دهد.
در مورد طرح سپر دفاع موشکی:
شاید بتوان تصمیم سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) در دهم ژانویه 1994 میلادی برای ایجاد یک پیمان نظامی فرعی با نام طرح مشارکت برای صلح ناتو را اولین تهاجم عملی و واقعی برای تصرف سرزمین های به جا مانده از پیمان ورشو و به عبارتی چرخش بسوی اروپای شرقی بدانیم.
مقام های مسکو تحت تاثیر امواج ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی در اقدامی عجولانه در ابتدا ب عضویت این طرح درآمدند ولی با گذشت زمان خود را پیشروی نیروهای ناتو بسوی مریزهای روسیه مواجه دیدند.
با عضویت رسمی جمهوری چک، مجارستان و لهستان درپیمان ناتو در سال 1999، ناتو گامی دیگری را برای جذب اعضای پیشین پیمان ورشو و تسلط بر افق های به جا مانده از حریف پیشین برداشت.
این اقدام ناتو در آن زمان با مخالفت شدید روسیه مواجه شد: زیرا نه تنها سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) با این اقدام بر سه کشور پیشین بلوک شرق تسلط یافت ، بلکه نیروهای این سازمان تقریباً در 500 کیلومتری مرزهای روسیه قرار گرفتند.
سران 19 کشور عضو NATO در اجلاس پراگ در 21 نوامبر 2002 بطور رسمی از هفت کشور دیگر بلوک شرق پیشین برای عضویت در ناتو دعوت کردند . بلغارستان ، رومانی ، اسلوواکی ، اسلوونی ، استونی، لتونی و لیتوانی کشورهایی بودند که از آنان برای عضویت در ناتو دعوت شد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير جهاني شدن در فرايند آموزش تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير جهاني شدن در فرايند آموزش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير جهاني شدن در فرايند آموزش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير جهاني شدن در فرايند آموزش تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: 9
چکیده:
جهانی شدن به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار بر تمامی حوزه های فعالیت بشری، از جمله جامعه،حکومت، تولید، دانش، امنیت، صلح، عدالت و محیط زیست تأثیر گذاشته و موجب تغییر در شیوه تفکر وتلقی انسانها از روابط اجتماعی شده و در عین حال از آنها تأثیر پذیرفته است و متعاقب این تغییراتاجتماعی، تأثیرات عمیق و مهمی بر زندگی روزمره و مراودات انسانها در ابعاد مختلف ان داشته است.جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد چند گانه خود (اقتصادی،فنی، سیاسی و فرهنگی ) آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول نموده است. از این رو شناساییویژگیها و آثار این فرایند بر آموزش و پرورش و به عبارتی جهانی شدن تعلیم و تربیت یکی از وظایفاساسی نظامهای تعلیم و تربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. مقاله حاضر ضمنتعریف مفهوم جهانی شدن و ارائه پیشینهای از آن، به بیان تأثیر فرایند جهانی شدن در آموزش و رسالتآموزش و پرورش در برابر پدیده جهانی شدن پرداخته و در پایان آثار مثبت و منفی جهانی شدن ودیدگاه موافقین و مخالفین را در این زمینه بیان نموده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,