خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهينهسازي طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهينهسازي طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهينهسازي طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهينهسازي طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در بسیاری از مسائل بهینه سازی طراحی، با عدم قطعیت در متغیرهای طراحی و پارامترهای مساله روبه روایم . درچنین مسائلی استواری و قابلیت اطمینان طرح از اهمیت زیادی برخوردار است. دو رویکرد طراحی استوار و طراحی بر مبنایقابلیت اطمینان دو جنبه فوق را دربر میگیرند. اما کاربرد جداگانه این دو رویکرد، پایداری محصول د ر طول عمر آن را تضمین نمیکند. بنابراین، در این نوشتار ما رویکرد طراحی استوار و طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان را با هم ترکیب کرده و یکی از کاراترین الگوریتمهای ژنتیک را برای حل چنین مسائلی مورد استفاده قرار میدهیم. علاوه بر این، طراحی آزمایشها برای تعیین سطوح بهینه پارامترهای الگویتم فوق و افزایش کارایی الگویتم مورد استفاده قرار میگیرد. کارایی رویکرد ارائه شده با حل یک مثال عددی نشان داده میشود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثير سرعت جريان آب بر روند انحلال لايه هاي ژيپسي وانيدريتي در پي سازه هاي هيدروليکي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثير سرعت جريان آب بر روند انحلال لايه هاي ژيپسي وانيدريتي در پي سازه هاي هيدروليکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثير سرعت جريان آب بر روند انحلال لايه هاي ژيپسي وانيدريتي در پي سازه هاي هيدروليکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثير سرعت جريان آب بر روند انحلال لايه هاي ژيپسي وانيدريتي در پي سازه هاي هيدروليکي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 9
چکیده:
وجود مصالح دارای ژیپس و انیدریت در محل هایی که سرعت جریان آب زیاد و نفوذپذیری قابل توجه است، نگران کننده می باشدد ترربده وتحقیقات انرام شده نشان می دهد، در مناطقی که سرعت جریان کم است امکان انحلال پذیری کمتر بوده و همچنین اگر محیط بگونه ای باشدکه جریان آب قبل از تماس با منطقه ژیپس دار اشباع شده باشد، در این صورت نیز میزان انحلال پذیری کاهش می یابد و لذا بررسی رفتدار ایدن مصالح در برابر عوامل فوق ضروری به نظر می رسد در پژوهش حاضر با انرام آزمایشات بر روی مصالح ژیپس دار، میزان حلالیت ژیدپس دردو نوع محلول آب مقطر و آب مقطر با یک درصد کلرید سدیم، اندازه گیری و مقادیر ثابت انحدلال نیدز بدا اسدتفاده ازآزمدایش سیرکو سدیون درمعرض دو محلول فوق با سرعت های مختلف اندازه گیری و محاسبه شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود شناسايي گسلهاي پنهان با بررسي خطوارههاي مغناطيسي در چهارگوش بيرجند تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شناسايي گسلهاي پنهان با بررسي خطوارههاي مغناطيسي در چهارگوش بيرجند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شناسايي گسلهاي پنهان با بررسي خطوارههاي مغناطيسي در چهارگوش بيرجند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شناسايي گسلهاي پنهان با بررسي خطوارههاي مغناطيسي در چهارگوش بيرجند تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهکارها و چالش ها

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

شناسایی گسلهای پنهان در ارزیابی ویژگیهای لرزهزمینساختی یک منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است. دادههای مغناطیس هوایی ابزاری کارآمد در مطالعات زمینشناسی محسوب میشود، هب طوریکه از این دانش هم درتعیین محل کانههای پنهان و هم در شناسایی ساختار-های زمینشناسی بویژه ساختارهای پنهان استفاده میشود. برای تفسیر دقیق و قابل اعتماد دادههای مغناطیسی پردازشهای مختلفی لازم است. برای دستیابی به این هدف فیلترهای برگردان به قطب، ادامه فراسو، مشتق قائم مرتبه اول، مشتق افقی و سیگنال تحلیلی روی دادههای مغناطیس هوایی چهارگوش بیرجند اعمال شده و نقشه های مربوط به هریک از فیلترها به دست آمده و تفسیر شده است. براساس نتایج حاصل از تفسیر این نقشه 7 ها، خطواره مغناطیسی در چهارگوش بیرجند شناسایی شده است. خطوارههای F1 ،F2 و 7 F بهترتیب درراستای گسله های سورک، مختاران و اسماعیلآباد است. خطواره مغناطیسی F3 منطبق بر گسلش شمال بیرجند است. خطوارههای F4 ،F5 و 6 F بر هیچ گسل شناختهشدهای در منطقه منطبق نیست که میتوانند بعنوان گسلهای پنهان موردتوجه قرارگیرند .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مکتب رئاليسم و تعليم تربيت تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مکتب رئاليسم و تعليم تربيت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مکتب رئاليسم و تعليم تربيت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مکتب رئاليسم و تعليم تربيت تحت pdf :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

واقع گرایی یا رئالیسم، یک مکتب فلسفی است که مدعی است بین علم و معلوم قابلیت تطابق وجود دارد؛ یعنی علم می تواند جهان را چنان که واقعا هست توصیف کند. واقع گرایی متضمن مفهوم صدق (یا حقیقت) یا کذب است. هدف علم نزد واقعگرایان توصیف صادق و درست چگونگی اقعیت جهان است. چنانچه گزاره ای که به آن علم داریم، در عالم خارج از ذهن نیز برقرار باشد، علم ما از معلوم «درست» و «صادق» است. در غیر این صورت علم ما «نادرست» و کاذب است. رئالیسم در فلسفه دو معنای مصطلح دارد، لکن یکی از این دو، اصطلاحی است غیر رایج و مربوط به گذشته است و دیگری اصطلاحی است رایج، مربوط به مان حال. معنای غیر رایج رئالیسم در فلسفه مرادف با کلی گرایی است که در برابر اصالت تسمیه قرار دارد و اما معنای رایج، معنایی است که در برابر ایدئالیسم قرار می گیرد. امنیت ملی و بقای دولت, نقش مرکزی را در رهیافت واقعگرایی ایفا می کنند؛ این ارزش ها هستند که آموزه و سیاست خارجی واقع گرایانه را شکل می دهند .اصولا دولتها برای تامین زندگی خوب برای شهروندانشان فعالیت می کنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبود فرآيند ازدياد برداشت نفت به روش تزريق آب با افزودن مواد پليمري تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبود فرآيند ازدياد برداشت نفت به روش تزريق آب با افزودن مواد پليمري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهبود فرآيند ازدياد برداشت نفت به روش تزريق آب با افزودن مواد پليمري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبود فرآيند ازدياد برداشت نفت به روش تزريق آب با افزودن مواد پليمري تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
تعداد صفحات: 5
چکیده:
با توجه به کاهش روزافزون منبع نفتی در جهان، به کارگیری روش های بازیابی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن امری ضروری و لازم می باشد.یکی از روش های رایج و ارزان ازدیاد برداشت از مخازن نفت، تزریق آب می باشد. از مزایای این روش می توان سهولت تزریق آب، دردسترس بودن آب، قابلیت بالای پخش آب در طول ناحیه نفتی و راندمان بالای جابه جا کردن نفت توسط آب در ناحیه نفت خیز را نام برد.یکی از مشکلات اصلی این روش پایین بودن راندمان جاروب زنی حجمی آب مخصوصا در مخازن ناهمگن می باشد. راندمان این روش را با افزودن پلیمرهای محلول در آب و در نتیجه افزایش گرانروی سیال تزریق شده، افزایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیرات افزودن پلیمر به سیال تزریقی در فرآیند ازدیاد برداشت نفت، انواع مواد پلیمری بکار گرفته شده و بررسی روش تزریق پلیمری در این فرآیند می پردازیم.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود کنترلکننده مبتني بر تخمينزننده اسميت براي سيستمهاي با تأخير اتفاقي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کنترلکننده مبتني بر تخمينزننده اسميت براي سيستمهاي با تأخير اتفاقي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کنترلکننده مبتني بر تخمينزننده اسميت براي سيستمهاي با تأخير اتفاقي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کنترلکننده مبتني بر تخمينزننده اسميت براي سيستمهاي با تأخير اتفاقي تحت pdf :


سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

دراینمقاله روشی جهت طراحی کنترل کننده مدل درونی IMC مبتنی بر تخمین زننده اسمیت با استفاده از روش مکان ریشه ها برای سیستم هایی با تاخیر اتفاقی ارائه شده است دراین نوع تخمین زننده با دانستن امید ریاضی و واریانس تاخیر سیستم تحت کنترل و همچنین با طرح روش مکان ریشه ها برای طراحی جبران ساز تعریف شده در ساختار کلی آن می توان کنترل کننده ای جهت رفتار مطلوب سیستم ارائه کرد در پایان با ارائه دو مثال عددی، کارایی روش پیشنهادی نشان داده شدهاست.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي، بهبودسازي راندمان، افرايش برد و راهاندازي موتور سيستم محرک شناور زير سطحي درپدافند غير عامل در علوم دريايي تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي، بهبودسازي راندمان، افرايش برد و راهاندازي موتور سيستم محرک شناور زير سطحي درپدافند غير عامل در علوم دريايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي، بهبودسازي راندمان، افرايش برد و راهاندازي موتور سيستم محرک شناور زير سطحي درپدافند غير عامل در علوم دريايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي، بهبودسازي راندمان، افرايش برد و راهاندازي موتور سيستم محرک شناور زير سطحي درپدافند غير عامل در علوم دريايي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: 1
چکیده:
این مقاله پیشنهاد طراحی یک نمونه موتور جریان مستقیم 63 کیلو وات، 052 ولت که با سرعت نامی 455 دور بر دقیقه را برای موتور شناور زیرسطحی ارائه میدهد. در مرحله اول طراحی بصورت تحلیل عددی گرفته و بهبودسازی شده است. در مرحله دوم پارامترهای بدست آمده از مرحله اول را در نرم افزار 3D Maxwell قرار داده و شبیهسازی و بهبودسازی می- نماییم. در مرحله سوم به تحلیل اندازههای شیارهای آرمیچر موتور جریان مستقیم میپردازیم و سپس به تحلیل حالتهای الکترومغناطیسی و گذرا موتور مذکور میپردازیم و در این راستا به نتایج نوینی دست پیدا شده است. نتایج بدست آمده مورد بحث قرار میگیرد. در مرحله چهارم موتور شبیهسازی شده را به روش راهاندازی مقاومتی و در نرمافزار Matlab راهاندازی مینماییم. نتایج بدست آمده مورد بحث قرار گرفته شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که تعیین اندازه مناسب برای شیار آرمیچر، موجب افزایش راندمان، افزایش برد، کاهش ولتاژ راکتانس و کاهش نقاط اشباع در موتور محرک میشود و با تعیینمقدار مقاومت مناسب، راهاندازی بسیار خوبی را برای موتور محرک شناور زیر سطحی میتوانیم داشته باشیم


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد تحت pdf دارای 0 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد تحت pdf :

پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 63فصل اول: کار آفرینی چیست؟

كارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن است.

به عبارت دیگر، كارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و باارزش است كه بااختصاص زمان و تلاش لازم و درنظر گرفتن ریسك های مالی، روانی واجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال به ثمر می رسد.

این تعریف دارای چهار جنبه اساسی است:

1 - كارآفرینی مستلزم فرایند خلق است. خلق هرچیز ارزشمند و جدید. این خلق باید برای كارآفرین و مخاطبی كه این خلق برای او انجام شده است ارزش داشته باشد؛

2 - كارآفرینی مستلزم وقف زمان و تلاش كافی است؛

3 - درنظر گرفتن ریسك های اجتناب ناپذیر لازمه كارآفرینی است؛

4 - در كارآفرینی، رضایت شخصی از استقلال كاری به وجود می آید.

در تعاریف مربوط به كارآفرینی جنبه های مشتركی در همه تعاریف وجود دارد: ریسك‌پذیری، خلاقیت، استقلال و پاداش.

كارآفرین كیست؟

- كارآفرین كسی است كه فرصتی را كشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می كند.

- كارآفرین كسی است كه عمدتاً به منظور كسب سود و رشد، كسب و كاری را تاسیس و اداره می كند كه مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیك است.

- كارآفرین كسی است كه سیاستگذاری كسب‌وكار با اوست و به حساب خود ریسك مالی آن را به عهده می گیرد.

- كارآفرین كسی است كه موسسه اقتصادی، خصوصاً كسب و كاری را كه معمولاً مستلزم ابتكار و ریسك قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می كند.

وجوه مشترك كارآفرینان

ریسك پذیری (ریسك های متوسط و حساب شده)؛ نیاز به توفیق؛ نوآوری، خلاقیت، ایده سازی؛ اعتماد به نفس؛ پشتكار زیاد؛ آرمان گرایی؛ پیشقدم بودن؛ فرصت گرا بودن (بیشتر در جستجوی فرصتها هستند تا تهدیدات)؛ نتیجه گرا بودن؛ اهل كار و عمل بودن؛ آینده گرایی.

صفات اشخاص كارآفرین

كارآفرینان اعتدال در میزان خطر را ترجیح می دهند.

فعالیتهای بامیزان خطر معتدل، آنهایی هستند كه مهارت و كوشش شخص نقش اصلی را ایفـا می كند. ممكن است شرایط مساعد هم در آن نقشی داشته باشد، اما تاثیر آن به وسیله مهارت و كوشش شخصی به حداقل رسیده تا نتیجه كار جزء مسئولیتهای خود شخص باشد.

كارآفرینان از خطر استقبال می كنند، در صورتی كه خطر محاسبه شده باشد.

به عبارت دیگر، آنها مسئولیت فعالیتهایی را كه در آنها هیچ امكان موفقیتی وجود نداشته باشد و یا یك خودكشی مالی باشد را به عهده نمی گیرند. كارآفرینان برای قبول خطر باید جرئت داشته باشند و بدین وسیله سرنوشت خود را رقم مــی زنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را برای حل مشكلات در نظر گرفته و بنابر تناسبشان، آنها را طبقه بندی می كنند. كارآفرینــان مسئولیت شخصی را قبول مـــی كنند.

یكی از انگیزه های اصلی برای دنبال كردن آینده، كارآفرینی است. او ترجیح می دهد كه خودش تصمیم بگیرد و در جریان آن، تمام كوشش، دانش، مهارت و سرمایه خود را نیز به كار می گیرد. اگر شكست بخورد، فقـط مـی‌تواند خود را مقصر بداند و اگر موفق بشود، فقط صلاحیت كارآفرینی خود را تایید كرده است.

كارآفرینان اعتماد به نفس دارند.

كارآفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود، شهرت دارند. آنها براین باورند كه می توانند انتظاراتی كه از آنها هست برآورده كنند. به عبارت دیگر، آنها امكان موفقیت خود را بیش از آن چیزی كه هست، در نظر می گیرند.

ظاهراً كارآفرینان واقعی به خاطراعتمادبه نفس بالایی كه در خود می بینند و برای دیگران

غیرقابل لمس است، موفق می شوند.

كارآفرینان به دنبال بازتاب عملكرد خود هستند:

كارآفرینان به خاطر آگاهی از وضعیت موجود به دنبال بازتاب عملكرد خود چه خوب، چه بد، هستند. بدون داشتن این اطلاعات ادامه كار برای آنها خیلی مشكل است.

كارآفرینان در هر كاری كه انجام می دهند، هدفگرا هستند.

بدین ترتیب كه آنها همیشه به فكر اهداف طولانی مدت خود بوده و كارهایی كه امروز انجام می دهند، در راستای اهداف آینده شان است. آنها همیشه چیزی را مورد هدف قرار داده و اهداف آنها معمولاً عادی نیستند. به همین خاطر دیگران آنها را بلندپرواز می نامند.

كارآفرینان، همیشه به دنبال مبارزه بوده و احساس اكتساب را دوست دارند. بنابراین استانداردهای بالایی را برای كار خود در نظر می گیرند.

آنها محصولاتی با كیفیت بالا تولید و براساس مرغوبیت و راندمان رقابت می كنند. آنها از مواجه شدن با رقابت ترسی ندارند و در حقیقت از رقابت لذت می برند.

كارآفرینان نوآور هستند و همواره در مقابله با موقعیتها از راهها و روشهای جدید استفاده مــی كنند. آنها از توانایی خود در خلاقیت لذت می برند. از تصورات و ابتكارات شخصی خود برای یافتن راههای جدید و كنار هم گذاشتن چیزها استفاده می كنند. آنها پر از پرسش هستند.

كارآفرینـان خستگی را زیاد احساس نمــــی كنند. در برابر مشكلات به دنبال راه حل گشته و سریعاً برای حل آنها اقدام می كنند. آنها می دانند با كار موثر، به اهداف خود خواهند رسید.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود افزايش کارايي تجهيزات با مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز روغن تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود افزايش کارايي تجهيزات با مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز روغن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود افزايش کارايي تجهيزات با مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز روغن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود افزايش کارايي تجهيزات با مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز روغن تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش سراسري علوم و مهندسي دفاعي در سپاه

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه تحلیل روغن به عنوان یک روش پذیرفته شده برای پیاده سازی نظام نگهداری بر مبنای وضعیت در مورد تجهیزاتی که دارای روانکار می باشند مورد استفاده می باشد، داشتن یک نظام مناسب و پیروی از یک خط مشی صحیح در برنامه های تحلیل روغن می تواند به این امر کمک نماید. آگاهی از نفوذ آلاینده ها در سیستم ماشین آلات و تأثیر آنها در ایجاد خوردگی و فرسایش قطعات، موضوعی مهم در امر نگهداری از تجهیزات می باشد. نتایج اجرای مراقبت وضعیت ماشین آلات با روش آنالیز روغن در جلوگیری از نفوذ آلاینده ها و استفاده از روغن های مناسب و افزایش کارکرد روغن های مصرفی و همچنین پیش بینی تعمیرات قبل از گسترش خرابی بسیار مؤثر بوده است. در این تحقیق تعداد ده دستگاه از ماشین آلات مختلف که در مقاطعی آلودگی آب در روغن داشتند قبل، بعد و حین آلودگی مورد آنالیز روغن قرار گرفتند. نتایج نشان داد وجود آب عمر یاتاقان های غلظشی را از 10 تا 100 درصد کاهش داده است. در این مقاله همچنین تأثیر آب برافزودنی و پایه روغن روانکارها، عناصر هیدروفیلی و تغییرات گرانروی روغن مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود The placement and sizing of DG units with different models by considering annual changes in different kinds of the load تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود The placement and sizing of DG units with different models by considering annual changes in different kinds of the load تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود The placement and sizing of DG units with different models by considering annual changes in different kinds of the load تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود The placement and sizing of DG units with different models by considering annual changes in different kinds of the load تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

By increasing penetration of distributed generation units and dominance units in the power system, placement and sizing units is necessary and inevitable. So the lack of attention to determining the optimum capacity and location of these units will reduce their technical and economic feasibility. The various objective functions in different studies are performed to seek and determine the location and size of these units. To solve the foregoing optimization problem, one of the newest and most powerful optimization algorithms namely the bacterial foraging algorithm have been used


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,