خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پيش بيني کارکرد خانواده با حمايت اجتماعي درزنان شاغل و زنان غير شاغل شادگان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پيش بيني کارکرد خانواده با حمايت اجتماعي درزنان شاغل و زنان غير شاغل شادگان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پيش بيني کارکرد خانواده با حمايت اجتماعي درزنان شاغل و زنان غير شاغل شادگان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پيش بيني کارکرد خانواده با حمايت اجتماعي درزنان شاغل و زنان غير شاغل شادگان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی کار کرد خانواده با حمایت- اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل شهر شادگان می باشد. بدین ترتیب ازکل زنان شاغل 169 نفر و غیر شاغل 169 را به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوریاطلاعات در این پژوهش پرسشنامه کارکردخانواده مک مستر (1950)، پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (1989)، بودند.جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی وآماراستنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد.نتایج تحلیل هانشان داد که بین کارکردخانواده زنان شاغل و زنان غیر شاغل تفاوت معنی دار وجود ندارد و در نهایت این که حمایتاجتماعی برکارکرد خانواده زنان شاغل تأثیر گذار بود بدین صورت که زنان شاغل با حمایت اجتماعی بالا کارکرد خانواده بهترینسبت به زنان شاغلی که حمایت اجتماعی پایینی داشتند برخوردار بودند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه هوش هيجاني و شادکامي دبيران شهر فيض آباد در سال تحصيلي 94در95 تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه هوش هيجاني و شادکامي دبيران شهر فيض آباد در سال تحصيلي 94در95 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه هوش هيجاني و شادکامي دبيران شهر فيض آباد در سال تحصيلي 94در95 تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه هوش هيجاني و شادکامي دبيران شهر فيض آباد در سال تحصيلي 94در95 تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی دبیران شهر فیض اباد در سال تحصیلی 94-95 بود روش تحقیق توصیفی از نوع هم بستگی بود چس از انتخاب حجم نمونه به روش سرشماری پرسشنامه 33 سوالی هوش هیجانی شات و همکاران 2001 پرسشنامه شادکامی آکسفورد 1989 که قبلا روایی آنها توسط چند تن از صاحب نظران تاییید شده بود بین 80 نفر از دبیران توزیع شدتعداد 76 پرسشنامه صحیح و کامل عودت داده شد پایایی محاسبه شده به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 0.712 و برای پرسشنامه شادکامی 0.887 بدست آمد نتایج پژوهش حاکی از آن است میزان هوش هیجانی و شادکامی دبیران شهر فیض آباد بالاتر از میانگین مورد انتظار میباشد ضریب هم بستگی بین هوش هیجانی و شادکامی 0575 بدست آمد که در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بود . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هوش هیجانی و ابعادش مجموعا 38 درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی و تبیین مینماید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه اثر شکل لبه هاي ديواره تنگ کننده بر ضريب دبي سرريزهاي استوانهاي با فشردگي جانبي تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه اثر شکل لبه هاي ديواره تنگ کننده بر ضريب دبي سرريزهاي استوانهاي با فشردگي جانبي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه اثر شکل لبه هاي ديواره تنگ کننده بر ضريب دبي سرريزهاي استوانهاي با فشردگي جانبي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه اثر شکل لبه هاي ديواره تنگ کننده بر ضريب دبي سرريزهاي استوانهاي با فشردگي جانبي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: 12
چکیده:
از انواع سازه های اندازه گیری جریان در کانالهای باز سرریزهای استوانهای بوده که شکل مقطع کانال و هزینه های اقتصادی تعیین کننده طول تاج آنها می باشد. در تحقیق آزمایشگاهی حاضر خصوصیات جریان از جمله ضریب دبی در سرریزهای استوانه ای فشرده شده با دو نوع دیواره تنگ کننده لبه گرد و راست گوشه بررسی و مقایسه شده است. آزمایشها روی فلومی با ابعاد 7500x300x460 میلی متر، با استفاده از مدل سرریز استوانه ای با قطر (فرمول در متن مقاله اصلی) میلیمتر، درصدهای فشردگی تاج سرریز (فرمول در متن مقاله اصلی) و ترکیبات مختلف دبی و عمق جریان برای جریان آزاد انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش عمق آب بالادست به ارتفاع سرریز (H/P)، ضریب دبی تمام سریزها افزایش یافته ولی با کاهش نسبت (b/B) شیب نمودار (H/P) مقابل ضریب دبی کاهش مییابد. همچنین برای هر (H/P) و (b/B) ثابت، ضریب دبی سرریز استوانه ای با فشردگی لبهگرد بیشتر از سرریز استوانهای با فشردگی راستگوشه میباشد. ضریب فشردگی جریان روی تاجچنین سرریزهایی با بهکارگیری تئوری سرریزها و همچنین دادههای آزمایشگاهی به دست آمده که در محدوده (فرمول در متن مقاله اصلی) در سرریزهایی با دیوارههای فشردگی راستگوشه حدود 18 تا 63 درصد کوچکتر از ضریب فشردگی در سرریزهایی با دیوارههای فشردگی لبهگرد میباشد. نتایج نشان میدهد با افزایش (H/P)، ضریب فشردگی تمامی سرریزها کاهش یافته و از طرفی برای هر (H/P) ثابت، با کاهش نسبت (b/B)، ضریب فشردگی جریان روی تاج سرریز کوچکتر میشود که در این حالت درصد کاهش آن در سرریز با فشردگی دایرهای کمتر از سرریز دارای فشردگی مستطیلی می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي فضاهاي عمومي شهر تهران با توجه به نياز معلولين جسمي و حرکتي به فضاهاي قابل دسترس تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي فضاهاي عمومي شهر تهران با توجه به نياز معلولين جسمي و حرکتي به فضاهاي قابل دسترس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي فضاهاي عمومي شهر تهران با توجه به نياز معلولين جسمي و حرکتي به فضاهاي قابل دسترس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي فضاهاي عمومي شهر تهران با توجه به نياز معلولين جسمي و حرکتي به فضاهاي قابل دسترس تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات: 11
چکیده:
ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و برنامه ریزی برای آن، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولان موجه شده است. در این مقاله به بررسی و اولویت بندی فضاهای عمومی سه محدوده از منطقه 6 شهر تهران به نام های محدوده پارک لاله، دانشگاه تهران و خیابان آرژانتین بر اساس اصول طراحی فراگیر پرداخته شد. روش تحقیق استفاده شده از نوع توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات در مرحله اول به روش کتابخانه ای و در مرحله دوم به روش میدانی صورت گرفته است که شامل مشاهده مستقیم و تکمیل پرسشنامه از معولان استفاده کننده و کارشناسان سازمان های مربوطه می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که محدوده های انتخابی دارای وضعیت متفاوتی از نظر قابل استفاده بودن برای معلولین هستند. به طوریکه سه وضعیت متفاوت برای سه محدوده مطالعاتی به دست آمد که پارک لاله با امتیاز نهایی 1 دارای مطلوبترین وضعیت، محدوده دانشگاه تهران با نمره 0/435 دارای وضعیت متوسط و محدوده خیابان آرژانتین با نمره صفر دارای بدترین وضعیت مناسب سازی شده، ارزیابی شدند. بنابراین می توان گفت که اصول طراحی فراگیر و ایجاد دسترسی بدون مانع در محدوده پارک لاله بیشتر از دو محدوده دیگر رعایت شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه مدلي جهت کمي سازي عوامل کيفي تصميم گيري با قابليت مقايسه منطقه توسط رويکرد AHP +RC AHP مورد کاوي: سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت بهره برداري مترو تهران تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه مدلي جهت کمي سازي عوامل کيفي تصميم گيري با قابليت مقايسه منطقه توسط رويکرد AHP +RC AHP مورد کاوي: سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت بهره برداري مترو تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه مدلي جهت کمي سازي عوامل کيفي تصميم گيري با قابليت مقايسه منطقه توسط رويکرد AHP +RC AHP مورد کاوي: سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت بهره برداري مترو تهران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه مدلي جهت کمي سازي عوامل کيفي تصميم گيري با قابليت مقايسه منطقه توسط رويکرد AHP +RC AHP مورد کاوي: سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت بهره برداري مترو تهران تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: 11

چکیده:

اهمیت ارزیابی عملکرد در سازمان ها برای استقرار سیستم بهبود مستمر عملکرد مورد توجه همگان قرار دارد سازمان ها با هر رسالتی ملزم به پاسخگویی به ارباب رجوع و ذینفعانشان می باشند و این امر مستلزم آن است که سازمان با مدیریت بهینه عملکرد علاوه بردستیابی به اهداف کلان خود قادر به پاسخگویی در قبال فعالیتهایش نیز باشد بنابراین تهیه بازخورد مناسب از نتایج عملکرد یک فرایند راهبردی تلقی می شود به همین منظور سازمان نیازمند استاندارد کمی معتبری جهت ارزیابی عملکرد در سازمان می باشد دراین راستا این مقاله با مروری بر پژوهشهای پیشین صورت گرفته در خصوص رویکردهای کمی سازی فرایند ارزیابی عملکرد، همچنین نقد آنها مدلی را با نام AHP +RC براساس روش AHP تدوین و اجرا نموده است این مدل مبنای معتبری را جهت کی سازی و برقراری مقایسه منطقی در خصوص نتایج ارزیابی عملکرد سازمان ارائه می نماید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استان خوزستان تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استان خوزستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استان خوزستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استان خوزستان تحت pdf :

 

 

 

استان خوزستان

 با مساحتی حدود 64236 کیلومتر مربع ، بین چهل و هفت درجه و چهل یک دقیقه تا پنجاه درجه و سی و نه دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و بیست و نه درجه و پنجاه و هشت دقیقه تا سیوسه درجه و چهار دقیقه عرض شمالی از خط استوا ، در جنوب غربی ایران واقع شده است.

این استان از شمال غربی با استان ایلام، از شمال با استان لرستان، از شمال شرقی و شرق با استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد؛ از جنوب با خلیج فارس و از غرب با کشور عراق هم مرز است. بر اساس تقسیمات کشوری سال 1357، این استان دارای پانزده شهرستان، سیو پنج بخش، سیزده دهستان و 4496 آبادی دارای سکنه میباشد. مرکز استان خوزستان شهر اهواز و سایر شهرستانهای آن عبارتند از: آبادان، اندیمشک، اهواز، ایذه، باغملک ، بندرماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوش،شوشتر ومسجد سلیمان.

شمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگرس فراگرفته است که ارتفاعات آن در جهت جنوب غربی کاهش مییابد، به طوری که در نواحی جنوبتر به صورت تپه ماهورهایی نمایان میشود. استان خوزستان را از نظر پستی و بلندی میتوان به دو منطقه کوهستانی و جلگهای تقسیم کرد. منطقه کوهستانی در شمال و شرق استان قرار گرفته و منطقه جلگهای آن از جنوب دزفول، مسجدسلیمان، رامهرمز و بهبهان آغاز شده و تا کرانه های خلیج فارس و اروند رود ادامه میباد. استان خوزستان دارای آب و هوای مختلف است: آب و هوایی نیمه بیابانی که شهرهای آبادان ، خرمشهر ، ماهشهر ، هندیجان ، دشتآزادگان و نواحی دزفول، بهبهان، رامهرمز، شوشتر و نواحی شمال اهواز را در بر میگیرد.آب وهوای استپ گرم که نواحی شمال دزفول، بهبهان، رامهرمز، شوشتر و شمال اهواز را دربرمیگیرد. استان خوزستان تحت تأثیر سهنوع باد قرار دارد: اولین باد، جریان سرد نواحی کوهستانی و دومین باد (شرجی)، جریان گرم و رطوبی از خلیج فارس است که به سوی جلگه میوزد. سومینباد یا باد سوم از عربستان میوزد و همیشه مقداری شن و خاک و رطوبت همراه دارد. بر اساس دادههای ایستگاههای سینوپتیک استان خوزستان در سال 1375، حداقل مطلق درجه حرارت منفی دو دهم درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق درجه حرارت با چهل پنجاه درجه سانتیگراد در اهواز گزارش شده است.

جغرافیای تاریخی استان

استان خوزستان یکی از کهنترین سرزمینهای تمدن بشری است. این تمدن در شش هزار سال پیش در شوش پدید آمد، هزار سال بعد دولت مقتدر عیلام در شوش پایه گذاری شد و سه هزار سال پیش از میلاد، دولت عیلام توسط آشوریان منقرض گردید. در سال ششصد و چل قبل از میلاد شوش به دست آشوریها تسخیر و به دو بخش تقسیم شد. قسمت شمالی عینی انزان به دست پارسها افتاد و قسمت جنوبی آن به تصرف آشور درآمد. در تابستان سال پانصد و سی و هشت قبل از میلاد کورورش هخامنشی به بابل لشکر کشید و با شکست بابل کلیه خاک علیلام جزء متصرفات هخامنشی گردید و شهر شوش به عنوان یکی ازپایتختهای هخامنشی برگزیده شد.داریوش هخامنشی درحدودسال پانصدوبیست ویک قبل از میلاد شوش را به مرکز شاهنشاهی خودتبدیل کردودرآن کاخ باشکوهی ازسنگ بنام هدیش احداث کرد. در زمان خشایار شاه پایتختهای ایران از جمله شوش به اوج عظمت و رونق رسیدند. با حمله اسکندر دوران اوج و شکوه سلطنت خیرهکننده هخامنشیان به پایان رسید. در سال سیصد و سی و سه قبل از میلاد اسکند بر هخامنشیان پیروز شد و شهر بابل و شوش را با ذخایر بسیار ارزشمند طلا و نقره تصرف کرد. پس از فوت اسکندر در بابل جانشیان او در ایران دولت سلوکیان را تشکیل دادند. در سال صد و هشتاد و هفت قبل از میلاد در اثر ضعف دولت سلوکی پارس و خوزستان متحد شدند و از دولت سلوکی جدا شدند.مهرداد اول اشکانی (صد و چهل تا صد و شصت و چهار) نیز «دقریوس» شاه سلوکی را در جنگی شکست داد و شخصی به نام کامثاسکیر را که از خاندان اشکانی بود به حکومت خوزستان منصوب کرد. با قدرت گرفتن ساسانیان این ناحیه رو به عمران و آبادی گذاشت. شهر جندی شاهپور با دانشکده بسیار معروف نیز از شهرهایی است که در این دوران از رونق و شکوفایی چشمگیری برخوردار بوده است. پس از شکست یزدگرد سوم در جنگ معروف نهاوند ، ایرانیان به مرور به دین اسلام گرویدند. از سال هفده هجری قمری در عهد خلافت عمر که کشورگشایی مسلمانان به پیروزی تازهای دست یافته بود، بصره به عنوان یکی از حاکمنشینها و نایبالحکومه انتخاب شد. مهمترین و خونین ترین واقعه نخستین قرن اسلام در خوزستان قیام تودههای بدوی و روستائیان عرب و ایرانی بود که زیر لوای خوارج یا ارزقیان سر به شورش برداشتند. حجاج بن یوسف در سال هفتاد و هشت هجری قمری این قیام را با بیرحمی و سنگدلی سرکوب کرد. قیام دیگری نیز در سالهای دویست و چهل و نه هجری قمری به رهبری صاحبآلزنج خوزستان را فراگرفت. در اواسط سده سوم هجری قمری دولت عباسیان رو به انحطاط گذاشت و زمینه رشد قیام ایرانیان فراهم شد. یعقوب لیث از سیستان علم استقلال برافراشت و در شوال سال 261 هجری قمری فارس را تسخیر و به سرعت حمله به بغداد را (مقر خلافت عباسیان) آغاز کرد، ولی بلافاصله به شوش و شوشتر عقبنشینی کرد. در سال 288 هجری قمری عمر و لیث جانشین یعقوب در خوزستان به قتل رسید. در سال 326 هجری قمری معزالدوله دیلمی، کرمان و خوزستان را تصرف کرد. با روی کار آمدن سلجوقیان ابوکالیجاد دیلمی به حکومت خوزستان منصوب شد و در سال 434 هجری و قمری با همین سمت درگذشت. از این سال تا سال 845 هجری قمری به ترتیب خوارزمشاهیان ، خاندان شلمه افشار، اتابکان فارس ، آل مظفری ، آل جلایر، تیموریان بر تمام یا قسمتی از خوزستان حکم راندند. در سال 845 جنبش مذهبی دیگری به عنوان مشعشعیان در این نواحی شکل گرفت. رهبر این جنبش سیدمحمد مشعشع ادعای مهدویت داشت و از این زمان خوزستان به دو ناحیه عربنشین و غیرعربنشین تقسیم شد. در سال 872 هجری قمری سلسله ایلخانان به دستآققویونلوها منقرض شد و سیدمحسن فرزند سیدمحمد مشعشع از اوضاع آشفته ناشی از آن استفاده کرد و بر سراسر خوزستان مسلط شد. پادشاهان صفوی چندین بار برای سرکوب مشعشعیان و افشار به خوزستان لشگر کشیدند هر بار پس از سرکوب آنها مشعشعیان را بر حکومت نواحی تحت تسلط آنها ابقا کردند. با انقراض صفویان به دست محمود افغان خوزستان همچنان به تهماسب میرزا جانشین پادشاه شکست خورده صفوی وابسته باقی ماند و محمود افغان برای دست یافتن به این ناحیه در سال 1136 هجری قمری لشگری به این ناحیه گسیل داشت ولی نتیجهای نگرفت. نادر شاه، افغانها را از اصفهان بیرون راند و در بهار سال هزار و صد و چهل و دو هجری قمری از راه فارس و کهگیلویه روانه خوزستان شد.

 

پس از قتل نادر ، خاندان مشعشعی بار دیگر به ریاست موسی مطلب هویزه را به تصرف درآوردند. مشعشعها پس از استقرار در هویزه به سوی شوشتر ، دزفول و شوش روی آوردند و با طایفه آلکثیر جنگیدند و نواحی مزبور را تصرف کردند. در همین دوران کریمخان زند پس از ده سال کشمکش و جدال قدرت را به دست گرفت. پس از درگذشت کریمخان زند بار دیگر خوزستان دچار هرج ومرج شد. درزمان فتحعلی شاه قاجارخوزستان به دوبخش تقسیم شد. بخش شمالی، شامل شوشتر، دزفول، هویزه جزء کرمانشاهان، به محمدعلی میرزای دولت شاه سپرده شد و بخش جنوبی آن شامل رامهرمز، فلاحیه و هندیجان جزء فارس به حسینعلی میرزا پسر دیگر فتحعلی شاه واگذار شد.دولت شاه شاهزاده مقتدر قاجاری دوباره برای سرکوب مخالفین به خوزستان لشگر کشید. در زمان همین شاهزاده بند معروف میزان در شوشتر بازسازی شد و آب به شاخه شطیط و نهرداران جریان یافت. در سال هزار و دویست و شصت و هفت هجری قمری قوای انگلیس از طریق خرمشهر وارد خوزستان شد و تا اهواز پیش آمد و به آنش هر دست یافت. پس از سال هزار و دویست و هفتاد سه هجری قمری که جنگ انگلیس با ایران روی داد تا پایان حکومت ناصرالدینشاه که چهل سال طول کشید در خوزستان جنگی روی نداد. در این زمان عشایر عرب به چند بخش تقسیم شده و هر بخش شیخی جداگانه داشت که حاج جبار خان نامآورتر از دیگران بود و پس از جنگ انگلیس فداکاریهایی از خود نشان داده بود، توسط ناصرالدین شاه به رتبه سرتیپ اولی ارتقاء یافت. پس از او پسرش شیخ خزعل جانشین پدر شد و با کشتن برادر زمام امور را به دست گرفت. این مرد که با حمایت انگلیس سراسر استان خوزستان را به چنگ آورده بود. انگلیسها عثمانیها را از خوزستان بیرون کردند و رشته اختیار سراسر خوزستان را به دست گرفتند. در خرمشهر ، اهواز و شوش سپاه مستقر ساختند و در هر یک از شهرهای شوشتر و دزفول اداره سیاسی یا کنسولگری و عدلیه دایر کردند و در همه جا ادارههای پست و تلگراف را به دست گرفته و سرپرستی آنها را به مأموران خود واگذار کردند. از سال 1332 تا 1339 هجری قمری این وضع پایدار بود و شیخ خزعل نیز خود را امیر خوزستان (عربستان) میخواند. در دوران رئیس الوزرایی رضاشاه سپاهی از شیراز به بهبهان، سپاهی از اصفهان و سپاه سومی از بروجرد عازم سرکوب شیخ خزعل در خوزستان شد. پس از جنگی کوتاه شیخ خزعل شکست خورد و با فرستادن پیامی به رئیس الوزرا امان خواست و بدین وسیله عمر یکی دیگر از حکام محلی به سود قدرت یافتن دولت مرکزی به پایان رسید.

درباره آبادی مرکز خوزستان در کتاب «احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم» تألیف «ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی» جهانگردی از بیت المقدس آمده است: «شوشتر در همه این سرزمین،خوشتر، استوارتر و مهم‌تر از آن شهری نباشد.نهر به دور آن می‌‌چرخد نخلستان وباغها آن را فرا گرفته اند. بافندگان ماهر پنبه و دیبا در آن بسیارند از همه شهرها برتر است، اضداد را در خود جمع و در نزد جهانیان شهرت دارد. و درباره اش گفته‌اند آن همچون بهشتی است. باغهایش پر از ترنج و انار خوب، انگور و گلابی عالی و خرما می‌‌باشد. بهشت خوزستان است دیبای آن را به مصر وشام می‌‌برند، مردمش با خوشی عمر می‌‌گذرانند.» همچنین در سفرنامه «ابن بطوطه» جهانگرد مراکشی می‌‌خوانیم: «سر انجام به شهر تستر (شوشتر) رسیدم که در قلمرو اتابک و سر حد بین دشت وکوهستان است. شهری بزرگ، زیبا، خرم و دارای پالیزهای نیکو و باغهای عالی است این شهر محاسن زیاد و بازارهای معتبر دارد و از شهر های قدیمی است. در دو طرف رودخانه باغ قرار دارد و محاذی دروازه دسبول ماننده بغداد و حله جسری از کشتیهای کوچک درست کرده اند، میوه در تستر فراوان است، خیرات و برکات این شهر بسیار و بازارهای آن در خوبی بی مانند می‌‌باشد.» وجود مراکز علمی و فرهنگی همچون دانشگاه جندی شاپور در این استان دال بر اهمیت و رونق این خطه ارزشمند می‌‌باشد که استادان بزرگ دانش پزشکی را از یونان، مصر، هند و روم گرد هم آورده بوده‌است. این دانشگاه را نسطوریان مسیحی عراقی به‌نام خانواده بختیشوع ایجاد کردند. پزشکان برجسته و ناماوری که به مداوای بیماران و تدریس دانشجویان رشته‌پزشکی در این دانشگاه مشغول بوده اند.این دانشگاه طب که به دستور شاپور اول (- م) بنیان نهاده شد. توسط شاپور دوم (ذوالاکتاف) مرمت و بازسازی گشت و در زمان انوشیروان تکمیل و توسعه یافت .علما، دانشمندان و شاعران بزرگی همچون: ابونواس حسن بن هانی اهوازی، که از ارکان شعر عرب است، عبداله بن میمون اهوازی، نوبخت اهوازی منجم و فرزندانش، جورجیس پسر بختشوع گندیشاپوری و شاعران عرب زبان شیعی، مانند ابن سکیت و دعبل خزائی که با اشعار خود ولایت و امامت را پاس داشته‌اند و زبان به مقاومت گشوده‌اند از همین منطقه برخاسته و در این دیار زندگی می‌‌کرده اند

 

صنایع دستی شهری :

اگر چه صنایع دستی شهری امروزه رونق گذشته را ندارند معهذا هنوز صنعتگرانی هستند که به امر تولید ابزار و لوازم دست ساز اشتغال دارند. اموری همچون : بافت انواع پارچه، گلیم، قالی، تهیه گیوه، خراطی، میناکاری و ساخت وسایل فلزی و قلمزنی از جمله این صنایع است .
 


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي روانسنجي آزمون هوش فرهنگي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي روانسنجي آزمون هوش فرهنگي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي روانسنجي آزمون هوش فرهنگي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي روانسنجي آزمون هوش فرهنگي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: 11
چکیده:
بیان مسئله: مفهوم چند وجهی هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ (2003) مطرح شد. آنها هوشفرهنگی را اینگونه تعریف کرده اند: توانائی فرد در راستای سازگاری موفقیت آمیز با محیط های فرهنگیجدید که معمولاً با بافت فرهنگی خود فرد ناآشناست. روش: از بین همه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی که در نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391 به تحصیل اشتغال داشتند 232 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون هوش فرهنگی بر روی آنها اجرا گردید. این آزمون شامل بیست سؤال 7 گزینهای بوده و از چهار عامل تشکیل شده است. یافته ها: پایایی به دست آمده برای کل آزمون مورد مطالعه به روش آلفای کرونباخ 0/806 و برای هر کدام از عاملئهای تشکیل دهنده آزمون بیشتر از 0/70 0 به دست آمد. همچنین بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس سه عامل از آزمون استخراج شد و هنجارهای مقوله ای و درصدی نیز برای آنها به دست آمد.بحث: این آزمون با داشتن پایایی بالا، داشتن روایی و هنجار مقوله ای و درصدی و قابلیت اجرا در حدکثر 5 دقیقه که از مزایای استفاده از آزمون ها هستند می تواند آزمون مناسبی برای سنجش هوش فرهنگی باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيشنهاد روشي براي زمان بندي مجدد درخواستها براي حفظ کارايي در گريد تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيشنهاد روشي براي زمان بندي مجدد درخواستها براي حفظ کارايي در گريد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيشنهاد روشي براي زمان بندي مجدد درخواستها براي حفظ کارايي در گريد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيشنهاد روشي براي زمان بندي مجدد درخواستها براي حفظ کارايي در گريد تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 6
چکیده:
زمان بندی مجدد شامل پیچیدگی هایی است که در زمان بندی زمان شروع دیده نمی شود. اولاً، مکانیسم های خیلی کمی مهاجرت یا تعادل بار داینامیک را حمایت می کنند. دوم، برای نظارت بر منابع، تفاوت هایی وجود دارد؛ سوم، معمولاً سربار زمان بندی مجدد بالا می باشد، بنابراین بدون وجود یک طراحی دقیق، زمان بندی مجدد می تواند کارایی را کاهش دهد.در روشهای فعلی به کارهای وابسته توجه چندانی نمی شود. در نتیجه با افزایش کارهای وابسته کارایی کاهش می یابد. در این کار ما قصد داریم با مرور این روشها کارایی زمان بندی مجدد را روی درخواست ها بررسی کنیم. بعلاوه، با توجه به کارهای وابسته کارایی زمان بندی مجدد را افزایش دهیم. همچنین، نکته ای دیگر لازم به ذکر است که تلاشهای زمان بندی مجدد همه برای کاربردهای تکراری استفاده می شوند که به ما اجازه می دهد تصمیمات زمان بندی را در هر تکرار انجام دهیم.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تخصيص منابع در محيط محاسبات ابري با استفاده از مدل حراج ويکري تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تخصيص منابع در محيط محاسبات ابري با استفاده از مدل حراج ويکري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تخصيص منابع در محيط محاسبات ابري با استفاده از مدل حراج ويکري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تخصيص منابع در محيط محاسبات ابري با استفاده از مدل حراج ويکري تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه سرویس محاسبات ابری به یکی از فناوری های توسعه پذیر در صنعت کامپیوتر تبدیل شده است. تخصیص و زمانبندی منبع درمحاسبات ابری، باعث شده تا سرویس های وب زیادی در کنار هم قرار گیرند. در حال حاضر محاسبات ابری، یک حوزه ی تجاری است.بنابراین قیمت و کیفیت سرویس از موارد مهم در این حوزه می باشد. یکی از اهداف استراتژی تخصیص منابع به حداکثر رساندن سود از هردو جنبه مشتری و ارائه دهنده منابع در یک مرکز داده بزرگ با متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار است. یکی از مدلهای تخصیص منابعدر محیط ابر مدل حراج اینترنتی است و یکی از مدل های حراج مدل حراج ویکری است که به کمک این مدل میتوان منابع را به کاربربرنده اختصاص داد.بنابراین در این پژوهش سعی بر تخصیص منابع به کمک روش حراج ویکری است و در صورت نیاز کاربر به چندین منبع، با توجه به اینکهبرای هر منبع حراج گذاری مجزا وجود دارد تنها کافیست کاربر در حراج منبع مورد نظرش شرکت کند تا شانس بدست آوردن آن منبع راداشته باشد.لازم به ذکر است که، به کمک این تغییرات و وجود معیارهایی برای تعیین قیمت پیشنهادی در هر لحظه میزان بهره وری سیستمدر شلوغ ترین حالت حراج، 6 درصد در مقایسه با روش MCDA افزایش پیدا می کند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين ابعاد و زاويه بهينه براي زهکش پنجه اي در سد هاي خاکي همگن با استفاده از مدل فيزيکي و نرم افزار PLAXIS تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين ابعاد و زاويه بهينه براي زهکش پنجه اي در سد هاي خاکي همگن با استفاده از مدل فيزيکي و نرم افزار PLAXIS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين ابعاد و زاويه بهينه براي زهکش پنجه اي در سد هاي خاکي همگن با استفاده از مدل فيزيکي و نرم افزار PLAXIS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين ابعاد و زاويه بهينه براي زهکش پنجه اي در سد هاي خاکي همگن با استفاده از مدل فيزيکي و نرم افزار PLAXIS تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
از مهمترین ویژگی ها یا کمیت های مورد نیاز در بررسی ها و تحلیل های یک سد خاکی ، اندازه گیری فشار آب منفذی ، میزان نشت و زه خروجی از بدنه و پی آن است که اندازه گیری این کمیت ها از همان شروع ساخت سدآغاز می گردد . در این مقاله مدلی فیزیکی از یک سدخاکی همگن در فلوم آزمایشگاهی تحت سه زاویه مختلف زهکش پنجه ای اجرا و میزان دبی نشت به صورت حجمی اندازه گیری گردید. و درآخر با توجه به نتایج مدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS بهترین زاویه و شاخص بی بعد با عنوان p/h برای زهکش پنجه ای تعیین شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,