خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر ميزان نيتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جيرفت تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر ميزان نيتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جيرفت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر ميزان نيتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جيرفت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر ميزان نيتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جيرفت تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و میزان روغن دانه کلزا (Hyola401) در منطقه جیرفت آزمایشی در سال زراعی 85-84 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج به اجرا در آمد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. چهار سطح کود نیتروژن (75، 150، 225 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و سه زمان مصرف کود نیتروژن [( 1/2 همزمان با کاشت و 1/2 در مرحله روزت)، (1/3 همزمان با کاشت و 2/3 در مرحله روزت) و (1/3 همزمان با کاشت، 1/3 در مرحله روزت و 1/3 در مرحله شروع گلدهی )] فاکتورهای آزمایش را تشکیل دادند . صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ، عملکرد دانه ، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه بودند . نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه به میزان 4023 کیلوگرم در هکتار از تیمار 225 کیلوگرم کود نیتروژن خالص در شرایط تقسیط 1/3 همزمان با کاشت، ، 1/3 در مرحله روزت و 1/3 در مرحله شروع گلدهی، به دست آمد. بیشترین عملکرد بیولوژیکی را تیمار 75 کیلوگرم کود نیتروژن خالص با زمان مصرف 1/3 همزمان با کاشت، 1/3 در مرحله روزت و 1/3 در مرحله شروع گلدهی با مقدار 8979 کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد . بین سطوح کود نیتروژن تفاوت معنی داری از نظر درصد روغن مشاهده نشد که با افزایش مقدار کود درصد روغن بذور کاهش یافت. با افزایش مقدار کود نیتروژن تعداد غلاف در بوته نیز به طور معنی داری افزایش یافت. به طور کلی کاربرد 225 کیلوگرم کود نیتروژن خالص در شرایط تقسیط 1/3 همزمان با کاشت، 1/3 در مرحله روزت و 1/3 در مرحله شروع گلدهی مناسبترین تیمار در رابطه با اکثر صفات زراعی مورد مطالعه بود. از بین اجزا عملکرد دانه تعداد غلاف در بوته بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان داد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پالينولوژي وپالئواکولوژي سازندشيشتودربرش چينه شناسي کوه تير، شمال غرب کرمان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پالينولوژي وپالئواکولوژي سازندشيشتودربرش چينه شناسي کوه تير، شمال غرب کرمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پالينولوژي وپالئواکولوژي سازندشيشتودربرش چينه شناسي کوه تير، شمال غرب کرمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پالينولوژي وپالئواکولوژي سازندشيشتودربرش چينه شناسي کوه تير، شمال غرب کرمان تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
پالینوفلورای سازند شیشتو دربرش چینه شناسی کوه تیر شمال غرب کرمان شامل میکروفیتوپلانکتونها آکریتارک ها و پرازینوفیت ها اسپورها اسکلوکودونت ها وکیتنوزوآها با حفظ شدگی متوسط تاضعیف است باوجود پالینومورف های دارای گسترش چینه شناسی شناخته شده درمقیاس جهانی مانند Retispora lepidophyta, Geminospora lemurata, Cristatisporites triangulatus نهشته های سازند شیشتو دربرش چینه شناسی مورد مطالعه به دونین پسین فرازنین – فامنین نسبت داده میشوند درپالینوفلورای مورد مطالعه اسپورها تنوع بیشتری نسبت به میکروفیتوپلانکتونها دارند وجود میکروفیتوپلانکتونهای با وزیکل تقریبا دایره ای شکل دیواره نسبتا نازک و بدون عناصرتزئیناتی یابازوائد نسبتا کوتاه دررسوبات موردمطالعه نشان دهنده رسوبگذاری درمحیط دریایی کم عمق و حاشیه ساحلی است براساس قرابت احتمالی اسپورها با گیاهان والد میتوان نتیجه گرفت درپوشش گیاهی اطراف حوضه رسوبی سازند شیشتو دربرش چینه شناسی کوه تیر گیاهان متعلق به Filicopsida و Progymnospermopsida ,Lycopsida فراوانی و تنوع بیشتری داشتند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله گزارشي از بررسي وضعيت جمع آوري زباله در منطقه 4/19 بهاران شهر سنندج در سال 1392در1393 تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گزارشي از بررسي وضعيت جمع آوري زباله در منطقه 4/19 بهاران شهر سنندج در سال 1392در1393 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله گزارشي از بررسي وضعيت جمع آوري زباله در منطقه 4/19 بهاران شهر سنندج در سال 1392در1393 تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله گزارشي از بررسي وضعيت جمع آوري زباله در منطقه 4/19 بهاران شهر سنندج در سال 1392در1393 تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
جمع آوری و دفع غیربهداشتی زباله از عوامل اصلی و مواد بسیاری از بیماری های انسان و حیوان می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت جمع آوری زباله در منطقه 4/19 شهرک بهاران شهر سنندج در سال 1393 انجام شد. در این مطالعه توصیفی، به طور تصادفی 50 خانوار از ساکنین منطقه 4/19 شهرک بهاران سنندج انتخاب گردید تا نقطه نظر خانوارها در خصوص وضعیت موجود جمع آوری آنها در منطقه مورد مطالعه بررسی شده و میزان آمادگی خانوار در جایگزینی زباله دان های شخصی به جای سطل های عمومی موجود مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز در این ارتباط از طریق بازدید میدانی در ساعات و ایام مختلف سال، فیش برداری و مصاحبه چهره به چهره توسط محقق با خانوارها جمع آوری گردید. جهت ارزیابی میزان رضایت و دیدگاه رانندگان و کارگران شهرداری که مسئول جمع آوری و انتقال زباله های این منطقه هستند، با آنها مصاحبه به عمل آمد. داده ها ی حاصله با استفاده از فرمول های آمار توصیفی تحلیل گردید. میزان زباله تولیدی در این منطقه حدود 22 تن در شبانه روز است. در این منطقه تعداد 40 مرکز تهیه و توزیع فعالیت دارند که وضعیت جمع آوری زباله آنها دارای اشکالاتی همچون عدم تفکیک زباله ها قابل فساد ازغیرقابل فساد، تلنبار نمودن آشغال ها در جلو مغازه ها و ایجاد شرایط و وضعیت نامناسب در محیط است. همچنین نتایج نظرسنجی از 50 خانوار در خصوص روش های فعلی جمع آوری زباله (سرعت جمع آوری و ساعت جمع آوری) نشان داد که 70 درصد از وضعیت موجود رضایت اندکی داشته و 80 درصد از روش استفاده از زباله های شخصی رضایت دارند. وضعیت فعلی جمع آوری و انتقال زباله در منطقه 4/19 بهاران سنندج نامناسب بوده و استفاده از رباله دان های شخصی می تواند در رفع مشکلات مؤثر باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مسيريابي بهينه خطوط مترو با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مسيريابي بهينه خطوط مترو با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مسيريابي بهينه خطوط مترو با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مسيريابي بهينه خطوط مترو با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: 15

چکیده:

مسیریابی سیستم های حمل و نقل عمومی سریع، تعیین امتدادی برای حرکت وسیله نقلیه عمومی سریع با کارایی بالا و حداقل عوارض در یک شهر است. تلاش های اخیر در زمینه طراحی خطوط و مسیریابیسیستم های سریع اکثراً در جهت استفاده از روش های ابتکاری و فرا ابتکاری سوق یافته است. این روش ها به علت فقدان پیچیدگی ها و سرعت عمل بالای خود در حل مسائل مختلف مورد توجه محققین قراردارند. ازجمله الگوریتم های جدیدی که درسال های اخیر برای افزایش سرعت محاسبات و نیز مدل سازی بکار گرفته شده است، شبکه های عصبی می باشد. برتری عمده شبکه های عصبی نسبت به محاسباتکلاسیک این است که نتایج مورد نیاز با تلاش کمتر و در زمان کوتاهتری قابل حصول است. بنابراین برای مسائلی که مستلزم محاسبات طولانی هستند، بسیار مفید و مؤثر واقع می گردند. در این مقاله مسیریابیخطوط مترو با استفاده از شبکه های عصبی مورد بررسی قرار گرفته است. شبکه عصبی بررسی شده در این تحقیق، شبکه هاپفیلد پیوسته می باشد که برای مسائل بهینه سازی با محدودیت، مورد استفاده قرارمی گیرد. در پایان، روشارائه شده در قالب یکمطالعه موردی ارزیابی شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيش بيني وقوع ترموردروضعيت استراحت براي بيماران دچارپارکينسون بااستفاده ازسيستم عصبي – فازي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيش بيني وقوع ترموردروضعيت استراحت براي بيماران دچارپارکينسون بااستفاده ازسيستم عصبي – فازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيش بيني وقوع ترموردروضعيت استراحت براي بيماران دچارپارکينسون بااستفاده ازسيستم عصبي – فازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيش بيني وقوع ترموردروضعيت استراحت براي بيماران دچارپارکينسون بااستفاده ازسيستم عصبي – فازي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
یکی ازعمده ترین نشانه های پارکینسون وقوع ترمور درحالت استراحت است دراین تحقیق یک مدل پیش بین مبتنی برسیستم های عصبی – فازی به منظور پیش بینی واشکارسازی وقوع ترمور مچ دست دروضعیت استراحت ارایه شده است مدل پیش بین ارایه شده قادراست وقوع ترمور رادرحداکثر 2ثانیه پیش ازمشاهده اشکارنماید عملکردمدل عصبی فازی مبتنی برانالیز تغییرات سیگنال الکترومایوگرام عضلات جمع کننده مچ دست بوده است سیگنال الکترومایوگرام عضله جمع کننده مچ بیماران پارکینسون دروضعیت استراحت ثبت شده اند پنجره زمانی 2ثانیه مانده به زمان وقوع ترمور به پنج پنجره زمانی تقسیم شد پنج ویژگی انتروپی فرکانس میانی متوسط مقدارمطلق سیگنال تعمیم یافته نوع دوم توان سیگنال و متوسط قدرمطلق سیگنال ازهرپنجره استخراج شدند سیستم عصبی فازی بگونه ای اموزش داده شد که بتواند درحداقل یکی ازچهارپنجره زمانی مذکور وقوع ترمورراپیش بینی نماید نتایج نشان میدهد که اشکارسازعصبی – فازی توانسته است باصحت بیش از98درصد وقوع ترمورمچ دست دروضعیت استراحت راپیش بینی نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Application of Distributed Systems and Objects for Electric Power Monitoring, Control and Analysis تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Application of Distributed Systems and Objects for Electric Power Monitoring, Control and Analysis تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Application of Distributed Systems and Objects for Electric Power Monitoring, Control and Analysis تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Application of Distributed Systems and Objects for Electric Power Monitoring, Control and Analysis تحت pdf :

سال انتشار: 1376

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 13

چکیده:

Electric power systems must be monitored and controlled in order to maintain reliable operation. Historically this function has been performed by Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems or Energy Management Systems (EMS) consisting of sensors, transducers, Remote Terminal Units (RTU), and large mainframe computers.
The technical factors which have driven the information industry way from mainframe computers technology towards a distributed network of numerous small computers (servers and workstations) also applies to the SCADA and EMS markets. Intelligent Electronic Devices (IED’s) such as power monitors networked with personal computer based servers and workstations, using LAN and WAN technology are very suitable foronitoring and controlling power networks. This architecture provides superior real time power monitoring and control, historic data archival, power quality monitoring and energy delivery information capabilities. The use of a distributed software object architecture further enhances the power and flexibility of this approach.
power monitoring system based on Power This paper discusses an implementation of a distri Measurement Ltd.’s Integrated Object Network (ION) technology including ION meters and the PEGASYS server and workstation software. The paper also discusses how enhanced functionality such as state estimation, transient analysis, load flow analysis, and expert systems can be easily integrated into the system byhird party software using tools such as Visual Basic, C, and Microsoft Excel, using standard interfaces. This is ability, to utilize the latest advances in computer hardware, software, human interface, and network technology. and the ability to develop applications or expert systemshich provide convenient local access to the information required by system operators, engineers, functional administrators, and managers in a form which is familiar and useful to them provides substantial advantages.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پايان نامه انعطاف پذيري و تمرينات کششي تحت pdf دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه انعطاف پذيري و تمرينات کششي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه انعطاف پذيري و تمرينات کششي تحت pdf

فصل اول

مقدمه و معرفی

1ـ1 مقدمه

2ـ1 بیان مسأله

3ـ1 ضرورت و اهمیت تحقیق

4ـ1 اهداف تحقیق

5ـ1 پیش‌فرضهای آزمون

6ـ1 فرضیه‌های تحقیق

7ـ1 محدودیت‌های تحقیق

8ـ1 متغیرهای تحقیق

9ـ1 تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات;

فصل دوم

ادبیات و پیشنه تحقیق

1ـ2 مقدمه

2ـ2 انعطاف‌پذیری

3ـ2 انواع انعطاف‌پذیری

4ـ2 عوامل محدودکننده انعطاف‌پذیری

5ـ2 فواید برنامه تمرینی کششی

6ـ2 کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب;

7ـ2 رخدادهای هنگام کشش عضلانی

8ـ2 چه موقع کشش را انجام دهیم؟

9ـ2 مبانی نروفیزیولوژیک کشش;

1ـ9ـ2 دوکهای عضلانی

2ـ9ـ2 اندام وتری گلژی

3ـ9ـ2 بازتاب کششی

4ـ9ـ2 مهار خودبخودی (بازتاب کششی معکوس)

5-9-2بازداری دوسویه

10-2- انواع تکنیکهای کششی

1-10-2-کشش بالستیک(پویا)

2-10-2-شش ایستا

3-10-2- کشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌های عمقی(PNF)

11-2- کشش به روش SRHR

13-2-رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حرکتی

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

1-3 جامعه آماری

2-3 نمونه و روش نمونه‌گیری

3-3 ابزار اندازه‌گیری

3-4 طرح تحقیق

3-5 مراحل اجرای تحقیق

4ـ شیوه اجرای یک نوبت(ست) از برنامه تمرین

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

توصیف آماری داده‌ها

جدول (1-4) شاخصهای آماری سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3

نمودار (1-4). توزیع میانگینهای سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3

جدول (2-4) شاخصهای آماری قد آزمودنی ها در گروههای تجربی 1،2و3

نمودار (2-4) توزیع میانگین قد آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3

جدول (3-4). شاخصهای آماری وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3

نمودار (3-4). توزیع میانگین وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3

جدول (4-4). شاخصهای آماری دامنه کشش عضلات همسترینگ (آزمون SLR) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی 1 

آزمون فرضیه‌های تحقیق

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق

یافته‌های تحقیق

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهاد برخاسته از تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه انعطاف پذيري و تمرينات کششي تحت pdf

1-  کلخوران، ج. (1373) مقایسه دو روش کششی ایستا و انقباض استراحت در عضلات همسترینگ ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران

2-  قاسمی، س.ع. (1380) بررسی تمرینات کششی ایستا وPNF بر دامنه حرکتی مفصل زانو در ورزشکاران آمپوته از ناحیه زیر زانو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان

3-  رضا قلی زاده، م. (1380) ،‌مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF (شیوه C-R) روی دامنه کششی و قدرت عضله همسترینگ مردان غیرورزشکار ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی

4-  صداقتی، س. (1376)، مقایسه اثر دو روش تمرینات کششی استاتیک و تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده های عمقی (PNF) بر دامنه حرکتی و قدرتهای استاتیک و دینامیک مفصل ران دانش‌آموزان پسر 14 ساله منطقه 7 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

5-  درز ابی، ت. (1376) ،‌بررسی و مقایسه تاثیر زمانهای 15 ، 30 و 60 ثانیه کششی ایستای عضلات همسترینگ بر روی افزایش دامنه حرکتی زائد، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران

6-  عتی زاده حصار،‌ن. (1381)، بررسی ماندگاری انعطاف پذیری عضلات پشت رانی اندام غالب و غیرغالب بعد از یک دوره تمرین کششی (متوالی – متناوب) ، پژوهش درعلوم ورزشی؛ شماره 3، ص 81-65

7-  راغی، ز. (1381)، تأثیر دو شیوه کششی ایستا و PNF ب میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش‌آموزان دختر،‌پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

8-  فهیمی، ف. (1379)، بررسی و مقایسه تأثیر زمانهای 5،10 و 15 ثانیه کششی PNF به روش نگهداشتن – استراحت بر توسعه دامنه حرکتی مفصل ران دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران،‌پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

9-    علیجانی، ع. (1381)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تریت بدنی وعلوم ورزشی، علم و ورزش

10- ذوالاکتاف ،‌و. اکابری، ش. (1383)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی . علم و ورزش

11-عسگری، خانقاه، م. (1379)،‌کشش و  انعطاف پذیری ،‌نشریه طب ورزشی ، ش 19

12-ویلمور،‌جک اچ. کاستیل، دیوید ال. (1384)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا،‌حمید رجبی،‌حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی، مبتکران

13- گائینی، ع. رجبی، ح. (1382). آمادگی جسمانی، سمت

14- دلاور ع. (1374). روش تحقیق در علوم رفتاری . رشد

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه انعطاف پذيري و تمرينات کششي تحت pdf

1-    Sullican Mk, Dejulia jj, worrell TW. 1992. Effect of peivic position and stretching method on hamstring muscle flexibity . Med sci sports exerc; 24:1383-

2-    Schmitt GD, pelham TW, Holt LE. 1999. A comparison of selected during proptive neuromuscular facilitation stretching.clin kinesiol; 53:16-

3-    Nelson KC, cornelius WL. (1991). The relationship between isometric contraction duration and improvement in shoulder joint range of motion . j sports Med phys Fithess; 31:385-

4-    Spernoga after a one-time, modified hold-relax stretching protocol 5 Athl train 36:44-

5-    Etnyer BR, lee Ej (1987) comments on proprioceptive neuromuscalar facilitation techniques; Res Q; 58:184-

6-    Cornelius WL, Rauschubler MR. (1987). The relationship between isometric ontraction durations and improument in acuta hip joint Hexibility’s Appl sport sci Res’ 1:39-41

7-    Blahnik j. (2004). Full-body Flexibility for optimal mobility and streng the human kintics

8-    Bonnar BP, Deivert RG, Gould TE. (2004) . The relationship between isometric contraction durations during hold-relax stretching and improvement of hamstring flexibility.j sports Med phys fitness; 44:258-

9-    Kisner C, colby LA. (1996) . Therapeutic exercise foundations and techniques. 3rt ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis company

10-   Hardy L. (1985) . improving active range of hip flexion.Res Quart exer sport; 56(2): 111-

11-  Holt LE, Travis TM, okita T.(1970) comparative study of three stretching techniques . preceptual and motor skills: 31:611-

12- Girouard ck, Hurley BF. (1995). Does strehgth training inhabit gains in range of motion from flexibility training in older adults Med sci sports exerc; 27(10): 1444-

13-  Burke DG, Holtt LE, Rasmussen R, MackinnontNC, vossen JF, pelhamt TN. (2001). Effects of Hot or cold water immersion and Modified proprioceptive Neuromuscu lar facilitation Flexibility exercise on hamstring length . j Athl train ; 36:16-

14-   Bandy WD, Irion JM, Briggler M. (1997). The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Phys ther’ 77: 1090-6

15-    Schuback B, Hooper j,salisbury L. (2004). A comparioson of a self-stretch incorporating proprioceptive neuromuscular facilitation components and a therapist-appleid PNF technique on hamstring flexibility.j phisiotherapy; 90-151-

16-   Zakas A,vergou A, Grammaticopoulou MG, zakas N, sentelidis T, vamvakoudis s (2003). The effect of sretching during warming-up on the flexibility of junior handball players. J sports Med phys fitness; 43:145-

17- Feland JB, Myrer JW, Merrill RM. (2001) . Acute change in hamstring flexibiliry: PNF versus static in senior orthlets. Phy ther sport; 2:186-

18-     Rowlands AV, Marginson VF, Lee J. (2003). Choonic Flexibility Gains: effect stretching techniques , Res Qua exe sport; 74:47-

19-    Feland JB, Marin HN (2004). Effect of submaximal contraction intensity in contract-relax propioceptive neuromuscular facilifation strectching. Br j sprots Med; 38: e

20-   Ostering LR, Robertson RN, Troxel RK, Hansen P. (1990) . Differential responses to proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretch techniques . Med sci sports exerc; 22:106-

21-   Tanigawa MC, (1972) comparison of the hold-relax procedure and passive mobilization on increaing muscle length. Phys Ther; 52: 725-

22-     Marek SM, cramer JT, Fincher Al, Massey LL, Dangelmaier SM, Purkayastha S, Fitz KA, culbertson JY, (2005). Acute effects of static power output. J Athl train; 40:94-

23-      Burke DG, culligan cj, Holt LE. (2000) . The theoretical basia of propioceptive neuromuscular facilifation . j strength cond Res; 14: 496-

24-   Carmine C. (2002) , PNF stretching. Am filness; 20:37-

25-   HartingDE, Henderson JM. (1999), increasing hamstring flexibility decreases lower extremity overuse injuries in Militay Basic trainees , Am j sports Med; 27: 173-

26-   Felard JB, Myrer JW, schulthies SS, Fellingham GW, Measom GW. (2001), the effect of duration of stretching of the hamstring muscle Group for increasing range of motion in people aged 65 years or older, phys Ther; 81:1100-

27-    MayersonNH, Milano RA. (1984), Goniometric measurement reliability in physical medicine . Arch phys Med Rehabil; 65:92-

28-        Mirek E, chwala w, longawa k, Rudzinska M, adamkiewicz P, Szezudlik  A. (2003), proprioceptive neuromuscular  facilitation method of therapeutic rehabilitation in the treatment of patients with parkinson disease neurol neurochir pol; 37(5): 89-

29-     Cornelius WL, jensen RL, odell ME. (1995) effects of PNF stretching phases on acute arterial blood pressure . can j Appl physiol; 20:222-

30-   Kofotolis N, vrobas Is, vamvvakoudis E, papanikolaou A, Mandroukas K. (2005) proprioceptive neuromuscular facilitation training indueed alterations in muscle fiber type and cross sectional area. Br j sports Med’ 39: ell

31-  Witrroaw E, Mahieu N, Danneels L, Mc Nair p.(2004). Strerching and inhury  prevention: An obscure relationship . sports Med ; 34: 443-

32-   Alter Mj. (1998). Sport strerch . human kinetics: 4-

33-   Taylor DC, Dalton jD, seaber Av, Garrett WE. (1990) viscoelastic properties of muscle tendon units: the biomechanical effects of strerching . Am j sports Med; 18: 300-

34-   Safran MR, Seaber Av, Garrettjr WE. (1989). Warm up and muscular inhury prevention: an update. Sports Med ; 8:239-

35-  Hawkins D, Bey M (1997) Muscle and tendon force-length properties and their interactions in vivco . j Biomech; 30:63-

36-   Kubo K, kanehisa H, kawakani Y, et al. (1993). Influence of static stretching on viscoelastic properties of human terdon structures in vivo . j Appl physiol; 90:511-

37-  Behm DG, ButtonDC, But jc. (2001). Factors affecting force loss with prolonged stretching can j Appl physiol; 26: 261-

38-   Cramer jT, Housh Tj, johnson Go, Miller JM, coburn jw, Beck TW. (2004) Acute effects of static stretching on peak torque in woman.j strength cond Res’ 18: 236-41

39-   Cramer jT, Housh Tj, weir jp, johnson Go, Cobum jw, Beck TW- (in press). The acute effects of static stretching on peak torque, mean power output, elect romyography, and mechanomyography. Eur j Appl physiol

40-    Fawles JR, sale DG, Mac Dougall, JD (2000) Reduced strength after passive stretch of the human plantaflexors. J Apll physiol; 89: 1179-

41-  Nelson AG, Guillory IK, cornwell A, kokkonen j. (2001). Inhibition of maximal voluntary isokinetic torque production following stretching is vilocity-specific j strength cond res; 15:241-

42-     Powers SK, Howley ET. (2001), exercise physiology: theory and application to fitness and performance; Art peroformance; Art ed. McGraw –Hill Higher education

43-   MC Atee RE. (1993), Facilitated stretching made easy cham paign: human kinetics

44-     Shrier I, Gossal k. (2000), Myths and Truths of strarching Individualized recommendation for healthy muscle. Phys sportsmed; 28(8)

45-     FunkDC, swank Am, Mikla BM, et al. (2003), impact of prior exercise on hamstring flexibility: a comparison of proprioceptive neuromuscular facihitation and static stretching . j. strength con Res; 17:489-

46-   Prentice WE. (1983), A comparison of static stretching and PNF stretching for improving hip joint flexibility j A thl train; 18:56-

47-    Hardy L, jones D. (1986), Dynamic flexibility and proprioceptive neuromuscular facilitation. Res Q exerc sports’ 57(2):150-3

48-    Cornelius wl, Hinson MM, (1980), The relationship between isometric contraction of hip extensors and subsequent flexibility in males . j sports Med phys fitness’ 20:75-80

49-   Wallin D, Ekblom B, Grahn R et al. (1985). Improvement of muscle flexibility accomparion between two techniques . Am j sports Med; 13:263-

50-     Norris CM. (1994) Flexibility: principlies and pracice. London: A and C Black ltd

51-    Medeoros JM, smidt GL, Burmeister LF et al. (1977), the influence of isomeric exercise and passive stretch on hip joint motion . phys Ther; 57: 518-

52-  Ferber R, ostering LR, GravelleDC. (2002), effect of PNF stretch techniques on knee flexor muslce EMG activity in older adults. J Eloctromyo kinsiol; 12(5) : 391-

53-  Burke DG, Gulligan Cj, HoH LE. (2000), The teoretical basis of propioceptive neuromuscular facilitation. J strength con Res…’ 14:496-500

1ـ2 مقدمه

در این فصل به زیربنای نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق اشاره می‌شود. لذا ضمن ارائه مطالب در دو مبحث کلی انعطاف‌پذیری و تمرینات کششی به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با این موضوعات پرداخته خواهد شد

2ـ2 انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری به عنوان توانایی حرکت دادن یک مفصل در دامنه حرکتی طبیعی بدون فشار زائد بر واحد عضلانی ـ تاندونی (Zakas, etal 2003)، توانایی یک عضله برای طویل شدن (william, etal 1997)، توانایی حرکت دادن یک یا چند مفصل به آرامی در سرتاسر دامنه حرکت آن (غنی‌زاده حصار 81) و دامنه حرکتی ممکن پیرامون یک مفصل معین یا گروهی از مفاصل (گائینی 82) تعریف شده است

همچنین آندرسون و بورک، انعطاف‌پذیری را به عنوان دامنه حرکتی در یک مفصل یا یک گروه از مفاصل که توسط عضلات، تاندونها و لیگامنت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تعریف کرده‌اند (راغی 81)

3ـ2 انواع انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری به شکلهای مختلف تقسیم‌بندی شده است، برخی از این تقسیم‌بندیها به شرح زیر است: فاکس و ماتیوس انعطاف‌پذیری را به دو دسته ایستا[1] و پویا[2] تقسیم‌بندی نموده‌اند

ـ انعطاف‌پذیری ایستا: حدود تغییرات حرکت در حول مفصل به عنوان انعطاف‌پذیری ایستا تعریف شده است. این نوع انعطاف‌پذیری را می‌توان به صورت دقیق توسط وسیله‌ای به نام انعطاف‌سنج (فلکسومتر)[3] اندازه گرفت

ـ انعطاف‌پذیری پویا: این نوع انعطاف‌پذیری به عنوان مقابله یا مقاومت مفصل در برابر حرکت تعریف شده است. به بیان دیگر، این نوع انعطاف‌پذیری فقط مربوط به تغییر حرکت مفصل نبوده، بلکه با نیروهایی که در برابر هر نوع تغییر حرکت مقاومت می‌کنند، سروکار دارد. از آنجائیکه اندازه‌گیری این نوع انعطاف‌پذیری مشکل به نظر می‌رسد در تربیت بدنی و ورزش کمتر مورد توجه قرار گرفته است (فاکس و ماتیوس)

همچنین براساس تقسیم بندی کورز (kurz)، انعطاف‌پذیری به سه دسته نیز ممکن است تقسیم شود. (راغی 81)

ـ انعطاف‌پذیری پویا[4]: توانایی انجام حرکات پویای عضلانی برای حرکت دادن مفاصل در گل دامنه حرکتی آنها

ـ انعطاف‌پذیری ایستا و فعال[5]: توانایی حفظ یک وضعیت کشش با استفاده از تنش در عضلات موافق و همکار در حین کشیدگی عضلات مخالف می‌باشد. برای مثال، بالا آوردن پا و حفظ آن در بالا بدون حمایت خارجی

ـ انعطاف‌پذیری ایستا و غیرفعال[6]: توانایی حفظ وضعیت کشش با استفاده از وزن بدن، حمایت اندامهای دیگر و یا هر وسیله‌ای مثل صندلی

در یک تقسیم‌بندی دیگر توسط آلتر، انعطاف‌پذیری به 4 طبقه اصلی تقسیم گردیده (Alter, 1998)

ـ انعطاف‌پذیری ایستا: به دامنه حرکتی در یک مفصل اطلاق می‌شود، بدون توجه به سرعت در طول کشش بنابراین انعطاف‌پذیری ایستا، نتیجه کشش ایستاست

ـ انعطاف‌پذیری پویا (بالستیک): معمولاً به حرکات سریع رفت و برگشتی، پرشی، ضربه‌ای و ریتمیک اطلاق می‌گردد. در کشش پویا برای افزایش دامنه حرکتی با اعمال نیرو، از گشتاور[7] بدن یا عضو در حال تکان استفاده می‌شود در نتیجه، احتمال آسیب نیز بیشتر است

ـ انعطاف‌پذیری دینامیک[8] یا عملی[9]: قابلیت به کار بردن دامنه حرکتی مفصل در اجرای یک فعالیت بدنی است. چه با سرعت طبیعی و چه با سرعت زیاد. انعطاف‌پذیری عملی با موفقیتهای ورزشی بالاترین ارتباط و همبستگی را دارد

ـ انعطاف‌پذیری فعال: به دامنه حرکتی اطلاق می‌شود که بدون کمک، با استفاده از نیروی عضلانی خود فرد بصورت ارادی صورت می‌پذیرد. مثال این نوع انعطاف‌پذیری بلند کردن آهسته پا و نگهداشتن آن در زاویه ْ90 می‌باشد

4ـ2 عوامل محدودکننده انعطاف‌پذیری

عوامل چندی ممکن است در دامنه حرکتی یک مفصل نقش داشته باشند که عبارتند از (گائینی 82)

1ـ ساختار استخوانی ممکن است نقطه نهایی حرکت مفصل را محدود کند. در مفصل آرنجی که دچار شکستگی شده ممکن است در فضای مفصل کلسیم زیادی جمع شود که باعث می‌شود مفصل توانایی باز شدن کامل خود را از دست بدهد

2ـ چربی نیز ممکن است توانایی حرکت یک مفصل را در طول دامنه کامل حرکتی‌اش محدود سازد. فردی که چربی زیادی در ناحیه شکم دارد، احتمالاً زمانی که می‌خواهد به جلو خم شود تا انگشتان پای خود را لمس کند، با محدودیت زیادی مواجه می‌شود. چربی همچنین ممکن است. به صورت یک مانع بین دو بازوی اهرمی عمل کند و در زمان عمل، حرکت آن را محدود سازد

3ـ پوست نیز ممکن است عامل محدود کننده حرکت باشد، برای مثال، فردی که برخی از انواع آسیب‌ها یا جراحی‌های پوستی برای ترمیم بریدگیها یا پارگیها بویژه بر روی یک مفصل داشته است، در آن ناحیه بافتهای اضافی ناشی از اثر زخم خواهد داشت که این بافتها امکان حرکت مفصل را محدود می‌کند

4ـ عضلات و تاندونهای آنها و نیز غلافهای فاسیای پیرامون آنها نیز اغلب عامل محدود کننده‌ای در دامنه حرکت هستند. به هنگام اجرای حرکات کششی، که با هدف بهبود انعطاف‌پذیری یک مفصل ویژه انجام می‌شود، شما در واقع می‌کوشید تا ویژگیهای فوق‌العاده الاستیک یک عضله را تقویت کنید. بیشتر اوقات این امکان وجود دارد که براثر انجام این حرکات، کشسانی یا طولانی که یک عضله معین می‌تواند کشیده شود، افزایش یابد

5ـ بافت پیوندی احاطه کننده مفاصل مثل لیگامنتهای موجود در کپسول مفصل ممکن است فرد را در مقابل کششهای عضلانی مقاوم‌سازند. لیگامنتها و کپسولهای مفصل هرچند تا حدودی کشسانی دارند، ولی اگر مفصلی برای یک دوره زمانی بی‌حرکت شود، این ساختارها مقداری از خاصیت کشسانی خود را از دست داده و عملاً کوتاه می‌شوند

برخی از پژوهشگران سهم نسبی بافتهای نرم را که باعث مقاومت در برابر حرکت مفصل می‌شوند به شرح زیر اعلام کرده‌اند؛

الف) کپسول مفصلی: 47 درصد    ب) عضله و فاسیای آن: 41 درصد

ج) تاندونها و لیگامنتها: 10 درصد    د) پوست: 2 درصد (گائینی 82)

بجز موارد ذکر شده، سن، جنس و میزان فعالیت عوامل دیگری هستند که بر انعطاف‌پذیری مؤثرند. جدول (1-2) این عوامل را تعریف می‌کند

جدول 1ـ1 سایر عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری (گائینی 82)

سن

تقریباً در نیمی از مردم، انعطاف‌پذیری پس از پشت سرگذاشتن سالهای آغازین کودکی و تا 10 تا 12 سالگی بتدریج کاهش می‌یابد. پس از آن و تا سنین دانشگاهی انعطاف‌پذیری پیوسته گسترش می‌یابد. پس از تقریباً 20 سالگی، انعطاف‌پذیری بتدریج و متناسب با افزایش سن، کاهش می‌یابد

جنس

به طور کلی، چنین به نظر می‌رسد که زنان انعطاف‌پذیرتر از مردان هستند، شاید به این دلیل که گرایش بیشتری به انجام حرکات موزون و ژیمناستیک دارند و همانطور که می‌دانیم انعطاف‌پذیری برای اجرای این حرکات ضروری است

فعالیت

آن دسته از افرادی که به لحاظ جسمانی فعال هستند و در سرتاسر زندگی خود نیز فعال باقی می‌مانند، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به افراد کم‌تحرک و بی‌تحرک دارند

5ـ2 فواید برنامه تمرینی کششی

طرفداران تمرینات کششی مقالات و کتابهای متعددی را در مورد اثرات مثبت برنامه‌های کششی، منتشر کرده‌اند. این مؤلفین احساس می‌کنند که برنامه‌های کششی در ابعاد مختلفی مزیت دارند. در طب ورزشی، کشش برای پیشگیری از آسیب (مارک 2005، فلاند 2001، ویتور 2004، بندی 1997، کریکو 2002، دارن 2001، اسکات 2001) و بهبود اجرا (فلاند 2001، ویتورو 2004، شریر 2000، فنلاند 2002، بورک 2001) توصیه شده است

همچنین، برنامه‌های کششی در توانبخشی برای بازیافتن دامنه حرکتی و پیشرفت کلی عملکرد استفاده می‌شود. (فنلاند 2001، ویتورو 2004، بندی 1997، سیندی 1995، میشائیل 1992، اسکات 2001)

دوریس[10]، کشش را به صورت شیوه‌ای برای کاهش کوفتگی پس از فعالیت[11] توصیه کرده است (crieco 2002). کشش حتی بعنوان روشی برای ارتقاء سلامتی عمومی[12] مدر نظر می‌باشد (Feland 2001، Dean 1990، cindy 1995) و معمولاً برای گرم کردن و آماده‌سازی استفاده می‌شود (witurouw 2004, LouinR 1990). اگر کششی به درستی انجام شود، فواید بیش از افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری خواهد داشت، آلتر به این فواید به شرح زیر اشاره کرده است (عسگیری خانقاه 80)

ـ افزایش آمادگی جسمانی

ـ افزایش توان فراگیری و انجام حرکات مهارتی

ـ افزایش آسودگی چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ جسمانی

ـ کاهش خطر ایجاد آسیب مفصلی، عضلانی و تاندونی

ـ کاسته شدن از شدت درد عضلانی

ـ کاهش تنش عضلانی

ـ کاهش دردهای دوران قاعدگی در زنان

6ـ2 کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل هاي حالتدر فضا و کاربردهاي آن در اقتصاد تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل هاي حالتدر فضا و کاربردهاي آن در اقتصاد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل هاي حالتدر فضا و کاربردهاي آن در اقتصاد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل هاي حالتدر فضا و کاربردهاي آن در اقتصاد تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
تعداد صفحات: 21
چکیده:
یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده های سری زمانی است. این نوع داده ها دارای ویژگیهای خاصی برای پژوهشگران در اقتصاد سنجی می باشد. اگر چه در حال حاضر الگوهای سری زمانی در بسیاری از مطالعات از ابعاد نظری مورد بررسی قرار گرفته اند، اما کمتر مطالعه ای را می توان یافت که به جدیدترین یافته ها و اصول نظری تحلیل سری های زمانی پرداخته باشد. علاوه بر آن به جنبه های کاربردی مدلهای مختلف در این حوزه نیز کمتر اشاره شده است. مدل های حالت- فضا، یکی از جدیدترین تکنیکها و روشهای مورد استفاده در ادبیات اقتصاد سنجی و سریهای زمانی است که امکان تخمین متغیرهای غیر قابل مشاهده یا متغیرهای حالت را در سیستم معادلات فراهم می کند. این مدلها ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده وامکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را نیز میسر می ساد. با توجه به ملاحظات فوق، هدف اصلی مقاله حاضر معرفی مدل های حالت- فضا و بیان قابلیت های این نوع روشها برای مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ساخت زيست حسگر الکتروشيميايي نانوساختار جهت اندازه گيري کراتينين در سرم خون انسان تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ساخت زيست حسگر الکتروشيميايي نانوساختار جهت اندازه گيري کراتينين در سرم خون انسان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ساخت زيست حسگر الکتروشيميايي نانوساختار جهت اندازه گيري کراتينين در سرم خون انسان تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ساخت زيست حسگر الکتروشيميايي نانوساختار جهت اندازه گيري کراتينين در سرم خون انسان تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقاتی ساخت و رفتار یک نانو حسگر زیستی به کراتینین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است برای اصلاح ساختار الکترود پلاتین طلا و ماده سنتزی 2- (2- اکسوایندولین -3- ایلیدن) آمینو N- _5- (3- تری فلوئورمتیل بنزیل) تیو 4،3،1 - تیادیازول - ایل استامید OATFT استفاده شده است. که در نهایت الکترود اصلاح شده با ساختار پلاتین نانوذرات طلا OATFT برای اندازه گیری غلظت کراتینین در سرم خون انسان و در محیط بافر بریتون با PH بهینه 12 و در دمای اتاق به کار گرفته شده از تکینکهای امپدانس و میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت مطالعه ساختار الکترود استفاده شده است تکنیکهای ولتامتری چرخه ای و ولتامتری موج مربعی برای مطالعه و بررسی واکنشهای الکتروشیمیایی به کار گرفته شد پتانسیل احیاء کراتینین در مقابل الکترود نقره کلرید 0/15- ولت می باشد. رفتار نانو حسگر ساخته شده در محدوده ی 20 تا 100 نانومولار با ضریب همبستگی 0/99=R2 خطی می باشد. کمترین مقدار قابل اندازه گیری LOQ توسط حسگر در این روش 20 نانو ولار و حد تشخیص LOD 6،6 نانومولار تعیین شد. حساسیت بالا و گزینش پذیری مناسب این حسگر از مزیتهای آن به شمار می رود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته: تعامل يا تقابل تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته: تعامل يا تقابل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته: تعامل يا تقابل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته: تعامل يا تقابل تحت pdf :

دانلود مقاله نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته: تعامل يا تقابل تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مطالعات سیاسی از صفحه 1 تا 12 منتشر شده است.
نام: نسبت بنیاد گرایی اسلامی و مدرنیته: تعامل یا تقابل
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنیته
مقاله بنیاد گرایی اسلامی
مقاله تعامل
مقاله تقابل
مقاله معرفت شناسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله معرفت شناسی از مباحث بسیار مهم در تبیین پدیده هاست. این مقوله را می توان در سه قالب: الف) هستی شناسی از دو منظر جوهرشناسی (سنت) و پدیدارشناسی ادموند هوسرلی (مدرن)؛ ب) شناخت شناسی از دو منظر شناخت فطری (علم حضوری) و شناخت تجربی (مدرن) و ج) روش شناسی از دو منظر سطح مفهومی یا ذهنی و سطح مصداقی یا انضمامی مورد توجه قرار داد. براین اساس با مدد گرفتن از چارچوب نظری مقوله معرفت شناسی و فلسفی، موضوع نسبت تعاملی بنیادگرایی اسلامی و مدرنیته را در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر دستیابی به این نتیجه است که این دو مفهوم در متن یکدیگر فهم می شوند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,