خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه تأثير سطوح مختلف کود آلي و شيميايي بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيکي ذرت شيرين تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه تأثير سطوح مختلف کود آلي و شيميايي بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيکي ذرت شيرين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه تأثير سطوح مختلف کود آلي و شيميايي بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيکي ذرت شيرين تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه تأثير سطوح مختلف کود آلي و شيميايي بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيکي ذرت شيرين تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: 9

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی ذرت شیرین پژوهشی گلخانه ای – آزمایشی در 90-1389 در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. بدین منظور 3 سطح کود آلی از نوع کود گاوی (صفر، 20 و 30 تن در هکتار) و 3 سطح کود نیتروژن (صفر، 100 و 200 کیلوگرم نیتروژن در ه کتار از منبع اوره) جهت انجام آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش شاخص محتوای کلروفیل و سطح برگ، با استفاده از کودهای مورد مطالعه بود که هر یک به نحوی در فعالیت های گیاه نقش مهم و اساسی را ایفا می کنند. همچنین گیاه ذرت شیرین توانست واکنش خوبی به کود آلی نشان دهد که نتیجه آن افزایش ارتفاع بوته و وزن خ شک بوته بود. هر چند که کود نیتروژن نیز موجب افزایش معنی دار این صفات گردید ولی به طور کلی با توجه به اینکه کود گاوی علاوه بر حصول نتایج مطلوب، از آلودگی م حیط در اثر استفاده از کودهای شیمیایی خواهد کاست. بنابراین جهت حصول موارد ذکر شده در فوق، مصرف مقدار 20 تن کود گاوی در هکتار به جای مصرف کد شیمیایی جهت افزایش صفات مورد مطالعه توصیه می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تأثير شاخصهاي تعهد سازماني بر عملکرد شغلي در صنعت بانکداري مطالعه موردي در شعب منتخب بانکهاي کرمانشاه تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تأثير شاخصهاي تعهد سازماني بر عملکرد شغلي در صنعت بانکداري مطالعه موردي در شعب منتخب بانکهاي کرمانشاه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تأثير شاخصهاي تعهد سازماني بر عملکرد شغلي در صنعت بانکداري مطالعه موردي در شعب منتخب بانکهاي کرمانشاه تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تأثير شاخصهاي تعهد سازماني بر عملکرد شغلي در صنعت بانکداري مطالعه موردي در شعب منتخب بانکهاي کرمانشاه تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان شعب منتخب بانکهای شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی در نظر گرفتهشده است. جامعه آماری کلیه کارکنان شعب بانکهای شهر کرمانشاه بودند که بر اساس جدولمورگان و بهصورت تصادفی 321 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردید و دادهها با استفاده از همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی مؤلفههای تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنیداری حاصل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تمامی ابعاد تعهد عاطفی بر عملکرد کارکنان تأثیر دارند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود رابطه اخلاق حرفه اي با عملکرد شغلي کارکنان بانک هاي شهر اهواز در سال 1394 تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه اخلاق حرفه اي با عملکرد شغلي کارکنان بانک هاي شهر اهواز در سال 1394 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود رابطه اخلاق حرفه اي با عملکرد شغلي کارکنان بانک هاي شهر اهواز در سال 1394 تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه اخلاق حرفه اي با عملکرد شغلي کارکنان بانک هاي شهر اهواز در سال 1394 تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با عملکرد کارکنان بانک های سطح شهر اهواز در سال 1394 پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی و در روش اجرا از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهشکلیه کارکنان بانکهای سطح شهر اهواز در نظر گرفته شد.نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 140 نفراز کارکنان انتخاب شدند و سپس از طریق پرسشنامه اخلاق حرفه ای رابینر و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون مورد بررسی قرار گرفتند یافتهها نشان داد. بین اخلاق حرفه ای با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تأثيرفاصله بين رينگ و نقص شکل ها بر روي بار کمانشي پوسته استوانهاي تقويت شده با رينگ تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تأثيرفاصله بين رينگ و نقص شکل ها بر روي بار کمانشي پوسته استوانهاي تقويت شده با رينگ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تأثيرفاصله بين رينگ و نقص شکل ها بر روي بار کمانشي پوسته استوانهاي تقويت شده با رينگ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تأثيرفاصله بين رينگ و نقص شکل ها بر روي بار کمانشي پوسته استوانهاي تقويت شده با رينگ تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

پوست ههای استوان های به صورت گسترده در ساز ههای دریایی استفاده م یشوند. در چنین کاربرد هایی این پوستهها تحت فشار هیدرواستاتیکی قرار می گیرند. پایداری این سازه ها متأثر از بارهای فشاری و نقص شکلها و ; میباشد. در این تحقیق روش صحیح طراحی این پوست هها وقتی که فاصله بین رین گها بسیار کاهش مییابد، ارایه شده است. همچنین با مدل سازی نقص شکلها از نقطه نظر نوع شکل و اندازه آنها به کمک نرم افزار آباکوس به بررسی این عامل اثرگذار در تحمل بار کمانش پوستههای استوانهای پرداخته شد. برای بدست آوردن جواب نزدیک به بار کمانش واقعی سازه دو نوع تحلیل به صورت خطی و غیر خطی انجام گرفت. از ترکیب شکل مود های مختلف برای ایجاد نقص شکل های متعدد و مقایسه تأثیر شکل هندسی آن ها بر روی بار کمانش استفاده شد. برای صحه گذاری نتایج بدست آمده از نرم افزار آباکوس و سنجیدن قدرت این نر مافزار در تحلیل پدیده کمانش، این نتایج با مقادیر بدست آمده از استاندارد طراحی پوسته استوانهای مقایسه شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ميزان آلودگي بذر گندم کشور به عامل بيماري سياهک آشکار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در راستاي تدوين استاندارد ملي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ميزان آلودگي بذر گندم کشور به عامل بيماري سياهک آشکار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در راستاي تدوين استاندارد ملي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ميزان آلودگي بذر گندم کشور به عامل بيماري سياهک آشکار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در راستاي تدوين استاندارد ملي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ميزان آلودگي بذر گندم کشور به عامل بيماري سياهک آشکار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در راستاي تدوين استاندارد ملي تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: 5

چکیده:

بررسی میزان آلودگی بذرهای گندم کشور به عامل بیماری بذر زاد سیاهک آشکار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در توده های بذری در راستای بومی سازی نتایج برای تدوین استانداردهای ملی بذر گندم کشور انجام گردید. به این منظور 200 نمونه بذر از طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده گندم از کل کشور که حاوی بیش از 200000 بذر بود جمع آوری و در آزمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و بر اساس روش آزمون جنین انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA) ، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که 9 درصد نمونه های بذری با دامنه آلودگی 0/1 الی 0/2 درصد در تمامی طبقات بذری به سیاهک آشکار گندم آلوده بودند. متوسط آلودگی کشور به عامل این بیماری 0/01 درصد و در صد توده های بذری آلوده در طبقه پرورشی 6/2، طبقه مادری 8/6 و گواهی 14/7 درصد محاسبه گردید. اگر چه پتانسیل آلوده نمودن بذر توسط قارچ U. nuda f.sp. tritici کم می باشد ولی در سالهای اخیر شیوع بیماری از شدت بیشتری برخوردار گردیده است. با عنایت به اهمیت سلامت بذر برای طبقات بذری مخصوصا در طبقات پرورشی و مادری که در بیماری سیاهک آشکار به عنوان منبع آلودگی برای طبقات پایین تر عمل می کند و به منظور داشتن کشاورزی پایدار، و ضرورت تدوین استانداردهای ملی کشور بر اساس آمارهای و مبتنی بر مطالعات داخلی ضروری است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سرمايه اجتماعي، مشارکت اجتماعي و توانمندسازي تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سرمايه اجتماعي، مشارکت اجتماعي و توانمندسازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سرمايه اجتماعي، مشارکت اجتماعي و توانمندسازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سرمايه اجتماعي، مشارکت اجتماعي و توانمندسازي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
در این مقاله به سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی توجه شده است. مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی تسهیل کننده روابط اجتماعی است و ویژگیهایی همچون اعتماد، همکاری، هنجارها و باورهای مشترک، روابط متقابل بین اعضا را دربرمیگیرد. سرمایه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک گروه میپردازد. مشارکت اجتماعی در معنای وسیع در برگیرنده انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن برفرآیندهای تصمیم گیری درباره امور عمومی است. در واقع مشارکت جامعه نه فقط برای مشورت و جلب نظر مردم و یا استفاده از توانمندی های بالفعل و بالقوه آنان است، به عنوان راهکاری « آموزش » و « توانمندسازی » بلکه مسیر مشارکت باید به توانمندی مردم ختم شود. در این مقاله به برای توسعه مشارکت اجتماعی توجه شده است و مسائل و چالشهای آموزشی در ارتباط با توسعه مشارکت اجتماعی مطمح نظر قرار گرفته است. در پایان راهکارهایی برای مشارکت بیشتر افراد جامعه ارائه گردیده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله THE STUDY OF COMPARISON IN USE OF COPPER SLAG AND TAFTAN POZZOLAN IN CONCRETE WITH A VIEW TO THE HYDRATION TEMRATURE تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله THE STUDY OF COMPARISON IN USE OF COPPER SLAG AND TAFTAN POZZOLAN IN CONCRETE WITH A VIEW TO THE HYDRATION TEMRATURE تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله THE STUDY OF COMPARISON IN USE OF COPPER SLAG AND TAFTAN POZZOLAN IN CONCRETE WITH A VIEW TO THE HYDRATION TEMRATURE تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله THE STUDY OF COMPARISON IN USE OF COPPER SLAG AND TAFTAN POZZOLAN IN CONCRETE WITH A VIEW TO THE HYDRATION TEMRATURE تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: 7

چکیده:

Today large number of researches are carried out on concrete properties due to its wide use as an important construction material. Most part of concrete is cement whose cost decrease leads to producing of economical concrete. Using the industrial sweepings such as copper blast furnace slag which have pozzolan properties can make the cement economical. Using these materials as the primary substance of cement has two important aspects. Firstly the production costs of cement will be reduced and it will also make energy, time and costs be economized. Secondly since the large amount of wastes makes the environment polluted and increases the costs of destruction and depot, natural environment will be protected by using of this materials .In this research, the copper blast furnace slag milled to mesh325 and in this mesh the maximum diameter of grains is 45 micron. The 20% copper slag and pozzolan samples were tested with the control specimen and the results show that adding the copper slag and Taftan pozzolan has an positive effect and makes the hydration temperature be decreased.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برآورد ظرفيت پس اندز روستايي استان گيلان تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برآورد ظرفيت پس اندز روستايي استان گيلان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله برآورد ظرفيت پس اندز روستايي استان گيلان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برآورد ظرفيت پس اندز روستايي استان گيلان تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی توسعه روستایی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در بسیاری از نظریه های اقتصادی پسانداز داخلی به عنوان عامل کلیدی برای رشد و توسعه اقتصادی،و نیز ظرفیت پسانداز به عنوانتوان بالقوه استفاده نشده آن جامعه معرفی میشود. آگاهی از توان و ظرفیت پسانداز افراد جامعه یکی از عاملهای موثر در تصمیماتو برنامه ریزی های پیش روی سیاستمداران در مسیر توسعه پایدار آن جامعه میباشد. در این تحقیق با استفاده از داده های هزینه ودرآمد خانوارها سعی در تخمین ظرفیت پسانداز خانوارهای روستایی استان گیلان برای هر یک از دهک های درآمدی در سال 1388شده است. همچنین یک مقایسه کلی بین عملکرد نهادهای مالی و ظرفیت پسانداز روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. ظرفیتبرآورد شده پسانداز روستایی استان گیلان برابر یک هزار میلیارد ریال میباشد که این رقم در حدود 59 درصد از درآمدهای مالیاتیاستان، در حدود 77 درصد درآمدهای استان را تشکیل میدهد. نتایج نشان از توان پساندازی بسیار بالا دهک های پایانی خانوارهایروستایی استان گیلان دارد، ولی در کل ظرفیت پسانداز روستایی استان گیلان پایین میباشد چرا فقط یک درصد محصول ناخالصداخلی استان گیلان را تشکیل میدهد که درصد بسیار پایینی است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پيش بيني نوسانات سالانه کيفيت آب هاي زيرزميني دشت شيرامين با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پيش بيني نوسانات سالانه کيفيت آب هاي زيرزميني دشت شيرامين با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پيش بيني نوسانات سالانه کيفيت آب هاي زيرزميني دشت شيرامين با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پيش بيني نوسانات سالانه کيفيت آب هاي زيرزميني دشت شيرامين با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در همه ی دنیا و از جمله کشورما، آب های زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین آب در بخش های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت و شرب محسوب می شوند. تعیین کیفیت آب در مدیریت منابع از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پایش آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه ها باید مدنظر قرار گیرد. در این تحقیق، با هدف پیش بینی نوسانات سالانه کیفیت آب های زیرزمینی دشت شیرامین، با استفاده از آمار بلند مدت کیفیت آب های زیرزمینی اندازه گیری شده، توسط سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی، شاخص های EC (هدایت الکتریکی)، SAR (نسبت جذبی سدیم)، با استفاده از شبکه های عصبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پیش بینی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی در چاه های منتخب محدوده مطالعاتی شیرامین نشان داد که روند تغییرات هر یک از پارامترهای مورد بررسی (EC, SAR) در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است که ادامه همین روند در سال های پیش بینی توسط مدل تأیید شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الگوريتم کاوش قوانين انجمني مکاني تعميم يافته در پايگاه داده ي تصاوير تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الگوريتم کاوش قوانين انجمني مکاني تعميم يافته در پايگاه داده ي تصاوير تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله الگوريتم کاوش قوانين انجمني مکاني تعميم يافته در پايگاه داده ي تصاوير تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الگوريتم کاوش قوانين انجمني مکاني تعميم يافته در پايگاه داده ي تصاوير تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در این مقاله ما یک الگوریتم کشف قوانین انجمنی مکانی جدید به نام 17DLT را پیشنهاد می کنیم که این الگوریتم منجر به کاهش قوانین انجمنی مکانی کشف شده غیرمفید در پایگاه های داده مربوط به تصاویر می گردد. در طول اجرای این الگوریتم ابتدا به کشف الگوهای یک تکرارری می پردازیم و بعد با استفاده از الگوهای کاندید چند تایی الگوهای پر تکرار بعدی را بدست می آوریم. همچنین نسبت به الگوریتم 9DLT که در سال 2007 توسط Anthony J.T.Lee و همکارانش مطرح شد تعداد تراکنش های کمتر و زمان اجرای کوتاهتری خواهد داشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,