خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تأثير منابع و سطوح مختلف نيتروژن بر خصوصيات زراعي سورگوم علوفه اي تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تأثير منابع و سطوح مختلف نيتروژن بر خصوصيات زراعي سورگوم علوفه اي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تأثير منابع و سطوح مختلف نيتروژن بر خصوصيات زراعي سورگوم علوفه اي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تأثير منابع و سطوح مختلف نيتروژن بر خصوصيات زراعي سورگوم علوفه اي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 3

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات زراعی سورگوم علوفه ای آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال زراعی 1388 اجرا گردید. منابع نیتروژن شامل( اوره، سولفات آمونیوم و آمونیاک مایع) و سطوح کودی شامل( 125 و 250 و 375 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 10 و 15 و 20 سی سی آمونیاک خالص در 1000 سی سی آب) در نظر گرفته شد. برخی از صفات اندازه گیری شده در این تحقیق عبارتند از تعداد پنجه، تعداد برگ در بوته، تعداد برگ در پنجه و عملکرد علوفه. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد پنجه در بوته معادل 6 عدد از اثر متقابل آمونیاک و سطح 20 سی سی به دست آمد. همچنین بیشترین تعداد برگ در بوته معادل 32 عدد از اثر متقابل آمونیاک و سطح 20 سی سی به دست آمد. همچنین بیشترین تعداد برگ در پنجه معادل 9 عدد از اثر متقابل سولفات آمونیوم با سطح 375 کیلوگرم در هکتار به دست آمدهمچنین بیشترین میزان عملکرد علوفه تر معادل63/7 تن در هکتار از اثر متقابل آمونیاک با سطح 20 سی سی به دست آمد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير سيستم هاي کنترل هوشمند در بهبود ايمني جاده هاي برون شهري استان اردبيل و ارائه مدل تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير سيستم هاي کنترل هوشمند در بهبود ايمني جاده هاي برون شهري استان اردبيل و ارائه مدل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير سيستم هاي کنترل هوشمند در بهبود ايمني جاده هاي برون شهري استان اردبيل و ارائه مدل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير سيستم هاي کنترل هوشمند در بهبود ايمني جاده هاي برون شهري استان اردبيل و ارائه مدل تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
تعداد صفحات: 13
چکیده:
تامین ایمنی راه ها از دغدغه های اصلی صنعت حمل و نقل کشور محسوب گردیده که هم اکنون هزینه های بسیاری برایمهار روند افسار گسیخته تصادفات و تلفات جاده ای صرف می گردد. لیکن علیرغم تلاش های صورت پذیرفته نتایج مطلوب ودلخواه متولیان صنعت حمل و نقل کشور عاید نمی گردد . بهینه سازی و کنترل هزینه های اجرایی جهت تامین ایمنی راه ها،اساس نیاز و ضرورت انجام این تحقیق برای نویسنده را فراهم آورده و سعی بر ارتقاء سطحی فنی، کیفی و ایمنی جاده هایاستان اردبیل با انجام مطالعه موردی گردیده است. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان داده است که ارتباط مستقیمی بینتراکم سیستم های کنترلی دوربین دار در محور های مطالعاتی با نرخ تصادفات در جاده ها و تاثیر گذاری بر رفتار رانندگان وجود دارد. لذا در این مقاله با انجام مدلسازی آماری و به کمک نرم افزار تحلیلی SPSS ارتباط بین متغیر های مستقل مرتبط با عملکرد سیستم های کنترلی هوشمند با متغیر وابسته نرخ تصادفات بصورت یک مدل ریاضی نمایی ارائه گردیده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد رفتار رانندگان و تغییرات سرعت در زمان مشاهده سیستم های کنترل سرعت و سیستم های تردد شمار جاده ای در 08 % رانندگان یکسان بوده و منجر به تامین ایمنی در محور گردیده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسهي تعارض کار – خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسهي تعارض کار – خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسهي تعارض کار – خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسهي تعارض کار – خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی روانشناسی – روانشناسی خانواده

تعداد صفحات: 5

چکیده:

تعارض کار- خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که درخواستهای کاری و نقشهای خانوادگی در برخی از زمینه ها با هم ناسازگار وناهماهنگ است، بنابراین ایفای یک نقش مشکلاتی را برای نقشهای دیگر به وجود میآورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسهی تعارضکار- خانواده و ابعاد سهگانهی آن(تعارض کار- خانواده، تعارض خانواده- کار و رفتارهای مبتنی بر تعارض) در کارکنان زن و مرد بود. جامعهآماری پژوهش حاضر، شامل تمامی کارکنان شرکت گاز اهواز بود که بدین منظور، تعداد 260 نفر(دربردارندهی 84 زن و 176 مرد) به عنوان نمونهی پژوهش و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامهی تعارض کار- خانواده کاریکسی به عنوان ابزار پژوهش و روش تحلیل واریانس یکراهه و tتست برای تحلیل دادههای پژوهش به کاربرده شد. نتایج حاصل از دادههای پژوهش نشان داد که تفاوت بین زنان و مردان در نمرهی کل تعارض کار- خانواده و ابعاد سهگانهی آن معنیدار بوده و این تعارض و ابعاد آن در زنان بیشتر از مردان بوده است. از آنجایی که در عصر حاضر شاهد ورود هرچه بیشتر زنان به عرصهی کار و سازمانها میباشیم، مسئولیتهای خانوادگی و شغلی زنان تحت تاثیر قرار گرفته و آنان را مجبور به تن دادن به فشارهای ناشی از اضافه بار نقش و تداخل نقشها میکند تا تعادل میان تعهدات کاری و خانوادگی را حفظ کند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور از گسل به روشتحليل تاريخچه زماني و ديناميکي طيفي براي سازه هاي فولادي بلند مرتبه با ارتفاع نامنظم با قاب برون محوري تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور از گسل به روشتحليل تاريخچه زماني و ديناميکي طيفي براي سازه هاي فولادي بلند مرتبه با ارتفاع نامنظم با قاب برون محوري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ارزيابي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور از گسل به روشتحليل تاريخچه زماني و ديناميکي طيفي براي سازه هاي فولادي بلند مرتبه با ارتفاع نامنظم با قاب برون محوري تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور از گسل به روشتحليل تاريخچه زماني و ديناميکي طيفي براي سازه هاي فولادي بلند مرتبه با ارتفاع نامنظم با قاب برون محوري تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از ارائه این مقاله بررسی مقایسه اثر زلزله بر روی سازه های فولادی حوزه نزدیک و حوزه دور از گسل است. تحلیل بر روی دوسازه فولادی 15 و 20 طبقه نامنظم که بارگذاری لرزه ای آن با استفاده از طیف طرح استاندارد2800 انجام شده، مورد مطالعه قرارگرفته است، برش پایه استاتیکی و دینامیکی مقایسه شده و پس از همپایه سازی برش پایه نتایج ارائه شده از تحلیل مد نظر قرار گرفته است. آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از شتاب نگاشتهای مختلف در حوزه دور و نزدیک صورت گرفته و پاسخ های تغییر مکان جانبی و نسبی برای طبقات مختلف محاسبه شده و با مقادیر مجاز آیین نامه مقایسه گردید. نتایج به دست آمده که حاصل مقایسه تغییر مکان نسبی طبقات می باشد نشان می دهد که با بالا رفتن ارتفاع سازه اثر بخشی زلزله های دور کمتر شده و زلزله های حوزه نزدیک تاثیرات خود را بر روی سازه بیشتر نشان می دهند به طوری که حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات تقریبا دو برابر تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک نسبت به حوزه دور از گسل است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود The Way In The Air تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود The Way In The Air تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود The Way In The Air تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود The Way In The Air تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

In the last twenty years we have made a giant leap in the field of information andtechnology, the questions is, we are in the right track in field of architectural design Wewere able to really solve the problems such as the high and low quality construction costs,energy savings, the pollution, global warming Problems born after the industrialrevolution, but with a greater impact in ambient field in the third millennium


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه مقدماتي تاثير ورمي کمپوست و چاي کمپوست بر ميزان رشد رويشي گياه رزماري تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه مقدماتي تاثير ورمي کمپوست و چاي کمپوست بر ميزان رشد رويشي گياه رزماري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه مقدماتي تاثير ورمي کمپوست و چاي کمپوست بر ميزان رشد رويشي گياه رزماري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه مقدماتي تاثير ورمي کمپوست و چاي کمپوست بر ميزان رشد رويشي گياه رزماري تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 7
چکیده:
رزماری با نام علمی Rosmarinus officinalis گیاهی علفی پایا است که در فضاهای سبز جنبه زینتی دارد و از سرشاخه های خشک آن برای ادویه جات استفاده می شود. به منظور بررسی تاثیر کود ورمی کمپوست و چای کمپوست روی میزان رشد این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملتصادفی و با سه تکرار در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور انجام گرفت. فاصله بوته ها 05 سانتیمتر روی خط و 05 سانتیمتر بین خطوط کشت در کرتهای با ابعاد2×3 متر بود. تیمارها شامل: شاهد که هیچ گونه کودی اضافه نشد، تیمار کود ورمی کمپوست به میزان 4 کیلوگرم در هر کرت وتیمار چای کمپوست در سطح 155 % بودند. برای تهیه چای کمپوست، مقدار 15 کیلوگرم کود ورمی کمپوست با 25 کیلوگرم آب و ملاس به مقدار 105 گرم به مدت 3 روز اکسیژن دهی شد و بعد از صاف شده به صورت اسپری روی گیاهان پاشیده شد. اندام هوایی گیاهان پس از سی روزبرداشت شده و قسمت های مختلف گیاه از جمله ارتفاع گیاه، تعداد شاخه های اصلی و فرعی، تعداد برگها در 15 سانتی متر )از قسمتهای میانیگیاه ( و وزن تر کل بوته اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل میانگینها (ANOVA) و آزمون دانکن نشان داد که تیمار ورمی کمپوست 4 کیلو نسبت به شاهد دارای ارتفاع و وزن تر بیشتری بود (p<0.05) . همچنین شاهد به طور معنی داری دارای تعداد برگ کمتری نسبت به هر دو تیمار بود. میانگین تعداد شاخه های اصلی و فرعی بین تیمارها اختلاف معنی داری را نشان نداد (p>0.05)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله زندگي نامه شهريار تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زندگي نامه شهريار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله زندگي نامه شهريار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله زندگي نامه شهريار تحت pdf :

زندگی شهریار ( مظفر سربازی )

شهریار ( محمد کاظم مزینانی )

تولد محمد حسین درماه حوت و از برج دوازدهم از بروج دوازدهگانه فلکی برابر ماه اسفند درسال 1325 هجری قمری یا 1285 هجری شمسی در تبریز درمنزل شخصی پدرش حاج میرآقا متولد شد مادرش کوکب خانم و این نخستین فرزند زنده‌ی آنها بود پدرش وکیل پایه یک دادگستری بود و از این شغل درآمد مکفی داشتند و او موکلین بی بضاعت را مجانی می‌پذیرفت و درآن روزگار آذربایجان روزگار سختی را می‌گذرانید محمد علی شاه قاجار برخلاف وعده خود دردوران ولیعهد و آغاز سلطنت از مجلس شورای ملی حمایت نکرد و در راس آنان ستارخان و باقرخان ومحمد علی خان آق بلاغی بودند که هرکدام با پنجاه سوار به سوی تهران حرکت کردند محمد علی شاه حکومت نظامی اعلام کرد و مالیاخوف رول را به فرماندهی قشون منصوب و در 23 جمادی الاول ، مجلس را محاصره کردند و آن را به توپ بستند و حکومت استبدادی مطلق تشکیل داد و پدرش پا به پای مردم علیه استبداد و ورود بیگانگان به کشور می‌جنگید وسید محمد حسین تازه راه افتاده بود درآن زمان وبا شهر را گرفته بود و آنها به خاطر وضعیت ناآرام وآشوب شهر به خاطر مشروطیت و شیوع بیماری وبا به نزد پدرکوکب خانم ( مادر شهریار) رفتند زمستان تمام شده بود و بهار فرا رسیده بود می‌رسید تا چهارشنبه آخرسال بر اساس یک رسم قدیمی مردان از پشت بامها بر سرهم آب می‌پاشیدند و دختران از آب رودخانه می‌پریدند و دسته جمعی آواز می‌ خواندند بارش باران و گلهای نوروزی بنفش رنگ و پونه‌های کنارچشمه زیبایی خاصی به آن ده داده بود. و دختران ده ساعتها زیرباران می‌نشستند و انتظار رنگین کمان را می‌ کشیدند و وقتی رنگین کمان درآسمان حلقه می‌زد به معنای فراوانی خواروبار درآن سال بود و مردم دهکده شاد می‌شدند و برکه‌های خشک باردیگر ازغازها و مرغابیهای مهاجر و آواز کبکها وجوجه کبکها به آنجا رفته دوباره حیات از سرگرفته بود و چشمه‌ها می‌ جوشید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق اسکرپر ها تحت pdf دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق اسکرپر ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق اسکرپر ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق اسکرپر ها تحت pdf :

اسکرپر ها
اطلاعات عمومی
اسکرپرها کشیده شده با تراکتور یک موقعیت مهم در حوزه عملیات های خاک برداری یافته اند. این ماشین ها خودکار محسوب می شوند تا حدی که آنها می توانند ماده را بارگیری، حمل و تخلیه کنند و از این جهت به تجهیزات دیگر وابسته نیستند. اگر یکی از آنها موقتاً خراب شود، نیاز به توقف کار نیست، چون در این مورد، ماشین منحصراً برای بارگیری خاک در واحد های حمل کننده استفاده می شود ولی در صورتیکه لودر خراب شود، باید ظرفیت هایی به میزان 50 cu yd یا بیشتر موجود هستند.
این ماشین ها نتیجه سازش بین بهترین ماشین های بارگیری و بهترین ماشین های حمل و نقل هستند و همانطور که از تمام ماشین های مرکب انتظار می رود، آنها به ماشین های دیگر هم در مورد بارگیری و هم در مورد حمل و نقل برتر نیستند. بیل های مکانیکی، چنگک کشنده و لودرهای تسمه ای تنها در مورد بارگیری نسبت به آنها برتری دارند در حالیکه کامیون ها تنها در مورد حمل کردن نسبت به آنها، برتر هستند. اگر چه توانایی آنها در بارگیری و حمل و نقل خاک یک مزیت قطعی برای آنها در بسیاری از پروژه ها، محسوب می شود. توسعه تراکتورهای نوع چرخی سرعت بالا، مسافت اقتصادی حمل را برای این نوع تجهیزات به میزان یک مایل یا بیشتر، در بسیاری از پروژه ها افزایش داده است. توانایی این ماشین ها برای نشست دادن بارشان در لایه های ضخیم، به صورت یکنواخت، عملیات های پخش کردن موفقیت آمیز را سهولت بخشیده است. در مسیر برگشت، تیغه های برش اسکرپرها می تواند به حد کافی پایین آورده شود تا نقاط مرتفع را بردارد و بدین وسیله به حفظ جاده های کششی کمک می کند.
زمین غالباً در لایه های قشر بندی شده وجود دارد که باید با آمیختن مواد از چندین لایه، مخلوط شود. عمق محدود برش، مخلوط کردن لایه ها را به طور رضایت بخش برای اسکرپرها میسر نخواهد ساخت. از این رو گاهی اوقات بیل های مکانیکی و کامیون ها، استفاده می شوند، اگر چه اسکرپرها، خاک را به صورت اقتصادی تری بهره برداری می کنند.
انواع و اندازه اسکرپرها
دو نوع اسکرپر وجود دارد، بر اساس نوع تراکتور مورد استفاده برای کشیدن آنها اسکرپر کشیده شده با تراکتور نوع چرخی و اسکرپر کشیده شده با تراکتور نوع چرخ زنجیری. نوع اول، خود به چند زیرمجموعه تقسیم می شود که در زیر تعریف می شود:
1- اسکرپر کشیده شده اب تراکتور نوع چرخ زنجیری
2- اسکرپر کشیده شده با تراکتور نوع چرخی:
.a تک موتوره
.b دو موتوره
.c دو جامی ردیفی (پشت سرهم)
.d اسکرپر بالا برنده
این انواع متعدد در اشکال 1 تا 7، مصور شده اند.
اشکل 1 تا 7 ص 189 تا 191
شکل 1- اسکرپر خودبر و تراکتور چرخ زنجیری
شکل 2- اسکرپر کشیده شده با تراکتور نوع چرخی تک موتوره
شکل 3- اسکرپر و تارکتور دو موتوره
شکل 4- واحد اسکرپر دو جامی ردیفی (پشت سرهم)
شکل 5- اسکرپر بالا برنده کشیده شده با تراکتور نوع چرخی
شکل 6- اسکرپر بالابرنده کشیده شده با تراکتور نوع چرخی

اسکرپرهای کشیده شده با تراکتور چرخ زنجیری
برای مسافت های حمل نسبتاً کوتاه، تراکتور های نوع چرخی زنجیری که یک اسکرپر خود بر تایر لاستیکی را می کشند، می توانند خاک را به طور اقتصادی حرکت دهند. کشش با میله اتصال قوی در بارگیری یک اسکرپر، در ترکیب با کشش خوب حتی در جاده کششی ضعیف، یک مزیت، برای حلم های کوتاه به تراکتور چرخ زنجیری می دهد. اگر چه هنگامیکه مسافت حمل زیاد می شود، سرعت پایین تراکتور چرخ زنجیری، در مقایسه با یک تراکتور چرخی، یک اشکال محسوب می شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مباني پدافند غير عامل در حوزه امنيت فناوري اطلاعات تحت pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مباني پدافند غير عامل در حوزه امنيت فناوري اطلاعات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مباني پدافند غير عامل در حوزه امنيت فناوري اطلاعات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مباني پدافند غير عامل در حوزه امنيت فناوري اطلاعات تحت pdf :

چکیده

تامین امنیت اطلاعات سازمانها در محیط امروزی که از شبکه های به هم پیوسته تشکیل شده، کاری مشکل است و با ورود هر محصول الکترونیکی و هر ابزار نفوذ و جاسوسی این کار صعب سخت تر نیز می شود. همچنین با توجه به رشد روز افزون حملات در شبکه های کامپیوتری، تلاش برای مقاوم سازی آنها در برابر حملات و در نظر گرفتن مسایل مربوط به پدافند غیر عامل امری حیاتی محسوب می شود.

امروزه عوامل بسیاری وجود دارد که امنیت یک شبکه را تهدید می کند ازجمله حملات

گسترده هکرها که ازنقاط آسیب پذیر سیتسم ها ما برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند با هک کردن یک سرور میزبان صدها یا شاید هزاران سایت هک شوند بنابراین نیازمند حفاظت از سرور و شبکه خود و لحاظ کردن مسایل پدافند غیر عامل با امکانات امنیتی هستیم به همین دلیل شرکت ها و سازمان ها به سمت استفاده از مسایل پدافندی در حوزه غیرعامل هستند. دراین مقاله بعد از بیان مفاهیم امنیت فناوری اطلاعات در محیط

-1 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -2 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و مدرس آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز -3 رییس معاونت فاوا حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

-4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

های مجازی و بررسی تهدیدات داخلی و خارجی و حفاظت از سیستم ها و نیاز به تامین امنیت پرداخته و مسایل مربوط به امنیت فناوری اطلاعات در عصر دیجیتال و مباحث

مربوط به رایانه های شخصی و اینترنت بحث می شود.

واژههای کلیدی: پدافند غیر عامل، امنیت فناوری اطلاعات، حفاظت از سیستم ها، تهدیدات سایبری، امنیت اینترنت

-1مقدمه

مفهوم امنیت در دنیای واقعی مفهومی حیاتی وکاملاًشناخته شده برای بشر بوده و هست. در دوران ماقبل تاریخ، امنیت مفهومیکاملاًفیزیکی را شامل می شد که عبارت بود از اصول حفظ بقاء نظیر امنیت در برابر حمله دیگران یا حیوانات و نیز امنیت تأمین غذا. بتدریج نیازهای دیگری چون امنیت در برابر حوادث طبیعی یا بیماریها و در اختیار داشتن مکانی برای زندگی و استراحت بدون مواجهه با خطر، به نیازهای پیشین بشر افزوده شد. با پیشرفت تمدن و شکل گیری جوامع، محدوده امنیت ابعاد بسیار گسترده تری یافت و با تفکیک حوزه اموال و حقوق شخصی افراد از یکدیگر و از اموال عمومی، و همچنین تعریف قلمروهای ملی و بین المللی، بتدریج مفاهیم وسیعی مانند حریم خصوصی، امنیت اجتماعی، امنیت مالی، امنیت سیاسی، امنیت ملی و امنیت اقتصادی را نیز شامل گردید. این مفاهیم گرچه دیگرکاملاًمحدود به نیازهای فیزیکی بشر نمی شدند، ولیعمدتاًتحقق و دستیابی به آنها مستلزم وجود و یا استفاده از محیط های واقعی و فیزیکی بود.[1]

-2 مفاهیم امنیت فناوی اطلاعات

جهان در دهه های اخیر و بویژه در پنج سال گذشته عرصه تحولات چشمگیری بوده که بسیاری از مناسبات و معادلات پیشین را بطور اساسی دستخوش تغییر نموده است. این تحولات که با محوریت کاربری وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانپذیر شده، از کاربرد رایانه به عنوان ابزار خودکارسازی (Automation) و افزایش بهره وری آغاز گردیده و اکنون با تکامل کاربری آن در ایجاد فضای هم افزائی مشارکتی (Collaboration) عملاً، زندگی فردی و اجتماعی بشر را دگرگون ساخته است.

به باور بسیاری از صاحبنظران، همانگونه که پیدایش خط و کتابت آنچنان تأثیر شگرفی بر سرنوشت انسان برجای گذاشته که مورخین را برآن داشته تا داستان زندگی بشر بر این کره خاکی را به دوران ما قبل تاریخ و تاریخ تقسیم نمایند، ورود به فضای مجازی حاصل از فن آوری نوین اطلاعات و ارتباطات نیز دوره جدیدی از تمدن بشری را رقم زده، بنحوی که انقلاب عصر اطلاعات شیوه اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباط، جنگ و حتی دینداری و عشق ورزی را دگرگون ساخته است.[1,2]

این تحول بزرگ الزامات و تبعات فراوانی را به همراه داشته که از مهمترین آنها بوجود آمدن مفاهیم نوین امنیت مجازی یا امنیت در فضای سایبر می باشد. با تغییری که در اطلاق عبارت ” شبکه رایانه ای ” از یک شبکه کوچک کار گروهی به شبکه ای گسترده و جهانی (اینترنت) واقع گردیده، و با توجه به رشد روزافزون تعاملات و تبادلاتی که روی شبکه های رایانه ای صورت می پذیرد، نیاز به نظام های حفاظت و امنیت الکترونیکی جهت ضمانت مبادلات و ایجاد تعهد قانونی برای طرفهای دخیل در مبادله بسیار حیاتی است. نظام هایی مشتمل بر قوانین، روشها، استانداردها و ابزارها یی که حتی از عقود متداول و روشهای سنتی تعهدآورتر بوده وضمناًامنیت و خصوصی بودن اطلاعات حساس مبادله شده را بیش از پیش تضمین نمایند. آنچه مسلم است چالش امنیتی رودرروی کشور عدم دسترسی به فناوری و یا عدم وجود محصولات امنیتی نیست، بلکه سیاستگذاری، فرهنگ سازی، بهره وری مناسب از منابع موجود ملاحظه مسایل مربوط به پدافند غیر عامل در فضای سایبری و نیز سازگاری آنها به گونه ای است که نیاز منحصربه فرد شبکه و فضای دیجیتالی کشور را تأمین کند.[2]


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي و تحليل سيستم توليد و مصرف بنزين در ايران و اثر تغييرات قيمت برروي آن تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي و تحليل سيستم توليد و مصرف بنزين در ايران و اثر تغييرات قيمت برروي آن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي و تحليل سيستم توليد و مصرف بنزين در ايران و اثر تغييرات قيمت برروي آن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي و تحليل سيستم توليد و مصرف بنزين در ايران و اثر تغييرات قيمت برروي آن تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 10

چکیده:

بحث واقعی نمودن قیمت ها و مساله عدالت اجتماعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه مناقشه سیاست گذاران اقتصادی کشو ر می باشد و نظریه های مختلفی در جهت بهبود سیستم فعلی مصرف و تولید بنزین در میان سیاست گذاران وجود دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,